Слави Микински Слави Микински Kreston BulMar съдружник и директор правни услуги

Резюме на Наредбата за Продажбите с Касови Апарати

Публикувано на: 31.01.2012

Наредба № Н-18 за Регистриране и Отчитане на Продажби в Търговските Обекти чрез Фискални Устройства


ПРЕДМЕТ  И  ОБХВАТ

Всеки търговец е длъжен да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, освен когато плащането се извършва по банков път, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация. Фискална касова бележка (фискален бон) е и касовата бележка (системен бон), издадена от одобрена за съответния търговски обект интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

Фискално устройство е устройство за регистриране и отчитане продажби на стоки или услуги чрез издаване на фискални касови бележки и за съхраняване на данни за регистрираните обороти във фискална памет.

За целите на нормативната уредба, уреждаща регистрирането и отчитането на продажбите, търговски обект е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.

Условията, редът и начинът за одобряване на типа, за отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация, отчитане и сервизно обслужване, експертизите и контролът на фискалните устройства (електронни касови апарати с фискална памет, фискални принтери и електронни системи с фискална памет за продажба на течни горива), техническите и функционалните изисквания към тях, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка с Националната агенция за приходите и за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки са уредени в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредбата).

Видовете фискални устройства са:

 1. електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП);
 2. фискални принтери (ФПр);
 3. електронни системи с фискална памет (ЕСФП) за отчитане оборотите от продажби на течни горива.

Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което извършва следните дейности:

 1. продажби във или от търговски обекти, специализирани само за вестници и списания;
 2. продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни;
 3. продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги (квитанция, талон и др.), които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата, и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. ;
 4. продажби на самолетни билети;
 5. продажбата на вещи и извършването на услуги, свързани с осъществяването на религиозна, социална, образователна и здравна дейност от Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;
 6. дейност на наемодатели - физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, включително отдаващите под наем складови помещения;
 7. упражняване на занаят по смисъла на Закона за занаятите, с изключение на автомонтьорство и автосервизни услуги и при условие че лицата са занаятчии - пенсионери по инвалидност или за изслужено време и старост, които извършват услугите с личен труд и не са търговци по смисъла на Търговския закон;
 8. дейност на лица, упражняващи свободна професия;
 9. продажби във или от търговски обекти, намиращи се в населени места с брой на лицата с постоянен адрес под 300 души и разположени във високопланински и труднодостъпни места, с изключение на курортите.

Издаване и заверка на свидетелства за регистрация на фискални устройства

При въвеждане в експлоатация и работа с ФУ задълженото лице трябва да има сключен писмен договор за техническо обслужване и ремонт с регистрирана от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) сервизна фирма, която притежава удостоверение за сервизно обслужване на съответния тип ФУ. При сключване на договора сервизната фирма вписва и заверява с подпис и печат в паспорта на ФУ следните данни:

 1. наименование, адрес, единен идентификационен код по БУЛСТАТ и телефон на сервизната фирма;
 2. номер и дата на удостоверението за регистрация на сервизната фирма;
 3. номер, дата и срок на валидност на договора.

При въвеждане в експлоатация от ФУ се изпраща съобщение към НАП с цел регистрацията на въведеното в експлоатация ФУ. ФУ получава и отпечатва отговор за успешна регистрация. Устройството се счита за регистрирано, само ако е получено потвърждението за успешна регистрация. Бонът, издаден при успешната регистрация, се прикрепва към паспорта на ФУ.

Задължените лица нямат право да отчитат продажби чрез ФУ, ако няма получено потвърждение за успешна регистрация.

При промяна на обслужващата сервизна фирма новата сервизна фирма издава ново свидетелството за регистрация и изпраща чрез ФУ съобщение към НАП.

При промяна в адреса на търговския обект задължените лица изпращат съобщение чрез ФУ към НАП в деня на настъпване на промяната. Освен това задължените лица са длъжни да отразят на първа страница на книгата за дневните финансови отчети и в заглавната част на касовата бележка адреса на търговския обект в деня на настъпване на промяната.


Задължителни реквизити на касовата бележка

Фискалната касова бележка трябва да бъде четима, да съответства на образеца съгласно приложение № 1 и да съдържа задължително следните реквизити:

 1. наименование и адрес за кореспонденция на лицето по чл. 3;
 2. наименование и адрес на търговския обект, а когато не е налице стационарен обект - текст "БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ";
 3. пореден номер на касовата бележка;
 4. единен идентификационен код по БУЛСТАТ на лицето по чл. 3;
 5. идентификационен номер по ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица;
 6. име или номер на касиера;
 7. наименование, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги;
 8. обща сума за плащане;
 9. дата и час на издаване;
 10. графично лого и текст "ФИСКАЛЕН БОН";
 11. индивидуални номера на ФУ и фискалната памет;
 12. номер касово място за лицата, използващи ИАСУТД, работещи с контролна лента на електронен носител (КЛЕН);
 13. номер на обекта при ЕСФП;
 14. контролно число на документа.

Всички регистрирани и натрупвани суми се изразяват в левове и стотинки.


Задължените лица, независимо дали са регистрирани или не по ЗДДС, са длъжни да регистрират всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи според вида на продажбите:

 1. група "А" - за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС;
 2. група "Б" - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 20 % данък върху добавената стойност;
 3. група "В" - за продажби на течни горива чрез измервателни средства за разход на течни горива;
 4. група "Г" - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат със 9 % данък върху добавената стойност.

Корекция при връщане, рекламация на стока или при грешно натрупване след приключена сметка на клиента (сторно операция) се документира:

 1. при използване на ФУ - чрез издаване на касова бележка от кочан или от принтер, който не е в състава на ФУ;
 2. при използване на ИАСУТД - чрез касова бележка с надпис "сторно".

Сторно операция за продажба, документирана с фактура, се извършва чрез издаване на кредитно известие, на което освен задължителните реквизити по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са отбелязани и индивидуалните номера на ФП и на ФУ, от което е издадена фактурата, по повод на която е съставен сторно документът.

Фискалните касови бележки са и фактури по смисъла на ЗДДС, ако отговарят на изискванията на ЗДДС и имат надпис "ФИСКАЛЕН БОН".

Продажбите се документират с касови бележки от кочан в случаите на спиране на захранващото напрежение, извършване на експертиза на ФУ от БИМ или по време на ремонт на ФУ за вписаното в паспорта време.

При повреда на ФУ, включително нулиране на оперативната памет ("НУЛИРАН RAM") или препълване на фискалната памет, лицата са длъжни незабавно да повикат сервизната фирма, с която има сключен договор за сервизно обслужване.

За всяко ФУ се осигурява отделен кочан с касови бележки на гърба, на който предварително се изписва индивидуалният номер на устройството.


Отчетност на оборотите от извършени продажби

Задължените лица отпечатват пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби. Отчетите се съхраняват в хронологичен ред в прономерована и прошнурована книга за дневните финансови отчети за календарната година, водена в единствен екземпляр за всяко ФУ и съдържаща страници за всеки календарен ден. Данните от дневния финансов отчет с нулиране се записват в данъчния терминал на ФУ. Данъчният терминал служи за предаване на данните от ФУ към НАП по дистанционна връзка чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор.

На първа страница на книгата се отразяват данните на лицето, наименованието и адресът на търговския обект, описват се кочаните с касови бележки и данни от въвеждане в експлоатация, индивидуалните номера на ФУ, както и промените на данните в деня на настъпване. Книгата се съхранява в търговския обект.

Дните, в които търговският обект не е работил, се вписват в книгата с текст "неработен ден", удостоверено с подпис. Дните, в които не са регистрирани продажби, подлежащи на регистрация, се вписват в книгата с текст "няма регистрирана продажба" за съответната дата, удостоверено с подпис.

В случай на загубване, кражба, унищожаване на ФУ и/или на книгата лицата са длъжни в срок до 3 работни дни от настъпване на събитието да уведомят за това компетентната ТД на НАП, а в случаите, свързани с ФУ - и сервизната фирма.

Времето, през което ФУ е било в ремонт, се доказва пред органите по приходите чрез вписаните от сервизната фирма данни за ремонта в паспорта на устройството и вписаните данни за ремонта в книгата за дневните финансови отчети. Ремонт без направено вписване в паспорта на ФУ от сервизния техник не се признава от органа по приходите, а лицата подлежат на санкция за неизползване на ФУ за времето на ремонта.

САНКЦИИ

 • Контролът за спазване на наредбата се осъществява от органите на НАП и Българския институт по метрология БИМ.
 • Лице, което не издаде фискална касова бележка (фискален бон), се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 100 до 500 лв., или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2 000 лв. При повторно нарушение размерът на глобата е от 200 до 1 000 лв., а на имуществената санкция - от 1000 до 4 000 лв.
 • Лице, което наруши реда и начина за одобряване на типа, регистриране или въвеждане/извеждане във/от експлоатация, или отчитане, или сервизно обслужване на фискалните устройства или не изпълнява изискванията за дистанционна връзка с Националната агенция за приходите, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 300 до 1 000 лв., или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3 000 до 10 000 лв. Когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат санкциите по предходния параграф. При повторно нарушение размерът на глобата е от 600 до 2 000 лв., а на имуществената санкция - от 6 000 до 20 000 лв. Когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се прилагат санкциите по ал.4.
 • Лице, което не изпълни задължението си да съхрани фискалната касова бележка (фискалния бон) до напускането на обекта, се наказва с глоба в размер на 5 лв., която се събира на място с квитанция.


Коментари

 • Във връзка с Наредбата Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите с фискално устройство, неиздаване на касова бележда при извършване на пощенски паричен превод не е много ясно в кои случай се счита за такъв превод.Как да сме сигурни, че тава е пощенски паричен превод а не наложен платеж. Моля за пояснение на двете понятия.
 • Във връзка с Наредбата Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите с фискално устройство, неиздаване на касова бележда при извършване на пощенски паричен превод не е много ясно в кои случай се счита за такъв превод.Как да сме сигурни, че тава е пощенски паричен превод а не наложен платеж. Моля за пояснение на двете понятия.
 • Във връзка с Наредбата Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите с фискално устройство, неиздаване на касова бележда при извършване на пощенски паричен превод не е много ясно в кои случай се счита за такъв превод.Как да сме сигурни, че тава е пощенски паричен превод а не наложен платеж. Моля за пояснение на двете понятия.
 • Във връзка с Наредбата Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите с фискално устройство, неиздаване на касова бележда при извършване на пощенски паричен превод не е много ясно в кои случай се счита за такъв превод.Как да сме сигурни, че тава е пощенски паричен превод а не наложен платеж. Моля за пояснение на двете понятия.
 • Във връзка с Наредбата Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите с фискално устройство, неиздаване на касова бележда при извършване на пощенски паричен превод не е много ясно в кои случай се счита за такъв превод.Как да сме сигурни, че тава е пощенски паричен превод а не наложен платеж. Моля за пояснение на двете понятия.
 • Във връзка с Наредбата Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите с фискално устройство, неиздаване на касова бележда при извършване на пощенски паричен превод не е много ясно в кои случай се счита за такъв превод.Как да сме сигурни, че тава е пощенски паричен превод а не наложен платеж. Моля за пояснение на двете понятия.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->