Надежда Спасова Надежда Спасова Потребител

Последствия при унищожен архивЗдравейте,
В случай че помещението в което съхранявах фактурите до 2014 г се наводни, как би следвало да постъпя? Установих, че е протекъл покрива и те са физически наводнени. Какво биха били последствията при данъчна проверка? Новият срок от 10 г за съхранение за напред ли важи?Отговори

  • Здравейте,

    Съгласно чл.112, ал.З от ЗДДС, при кражба, загубване, повреждане или унищожаване на данъчен документ регистрираното лице е задължено да уведоми писмено компетентната териториална дирекция на НАП не по—късно от 24 часа от узнаването па съответното обстоятелство. Регистрираното лице може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит, като уведоми за това териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията си и осигури фотокопие от екземпляра на издателя на документа, заверено от него с подпис и печат, което да съхранява в счетоводството си.

    В чл. 47, ал. 4 от Закона за счетоводството е записано, че санкцията, за този който наруши изискванията за съхраняване на счетоводна информация от този закон, се наказва с глоба в размер от 1000 до 2500 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.

    Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение и няма обвързващ характер!

    Поздрави!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->