Потребител

Забавено плащане на фактура, по-малко платена сумаДобър ден! Моля да ми отговорите, какъв е срокът за извършване на банков превод въз основа на издадена фактура за продадени от земеделски производител плодове? Последната фактура за продадени кайсии е издадена на 19 юли т.г. Също така, по друга наша фактура за продадени плодове е направено значително по-малко плащане. Искането ни за плащане по цената на издадената фактура купувачът, една консервна фабрика, изобщо не иска да уважи! Какво да правим?


Отговори

 • Здравейте,

  съгласно действащия към момента ТЗ, две са основните групи промени в тази връзка, а именно:

  1. Страните по търговска сделка могат да договорят срок за изпълнение на парично задължение не повече от 60 дни. По изключение може да бъде договорен и по-дълъг срок, когато това се налага от естеството на стоката или услугата или по друга важна причина, ако това не представлява явна злоупотреба с интереса на кредитора и не накърнява добрите нрави.
  Ако не е уговорен срок за плащане, паричното задължение трябва да бъде изпълнено в 14-дневен срок от получаване на фактура или на друга покана за плащане. Когато фактурата или поканата са получени преди получаване на стоката или услугата, срокът започва да тече от деня, следващ деня на получаване на стоката или услугата. Когато договорът или закон предвижда преглеждане или приемане на стоката или услугата, срокът започва да тече от приемането или от приключването на преглеждането, ако фактурата или поканата за плащане са получени преди това. Горните разпоредби не се прилагат за обезщетение за вреди, задължения в производство по несъстоятелност и менителнични задължения.

  2. При условие, че не е уговорено друго, ако длъжникът е в забава, кредиторът има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, както и на обезщетение за разноски за събиране на вземането в размер на не по-малко от 80 лева, без да е необходима покана. Обезщетение за действително претърпените вреди и направени разноски за събиране в по-висок размер може да се търси съобразно общите правила. Ограничаване на отговорността на длъжника може да бъде уговорено само ако това не представлява явна злоупотреба с интереса на кредитора и не накърнява добрите нрави.
  Гореописаните промени в Търговския закон няма да се отнасят за договори сключени преди 15 март 2013г.

  За справка: чл. 303а от ТЗ

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->