Потребител

Промени в работни графициЗдравейте !

Цитат от Наредбата за работното време, почивките и отпуските : "

" Наредбата позволява през периода, за който е установено

сумираното изчисляване, утвърдените поименни графици да се изменят от

работодателя при промяна на числеността на заетите работници и

служители или на други обстоятелства, при които те са утвърдени......."Въпрос: Регламентирани ли са тези" други обстоятелства",трябва ли да бъдат документирани и да представляват неразделна част от документооборота на предприрятието или може с устно нареждане от работодателя.Често пъти в нашата фирма работодателя устно нарежда да се явявам на работа в заложен за мен почивен ден в работния график.Аз не го разбирам и мисля ,че злоупотребява .


Отговори

 • Здравейте. Бих приел формулировката "други обстоятелства". Малко нормативна база:
  Отчитане на работното време

  Чл. 142. (1) Работното време се изчислява в работни дни - подневно.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Не се допуска сумирано изчисляване на работното време за работниците и служителите с ненормиран работен ден.
  (4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време - до 1 час над намаленото им работно време.
  И малко уточнения:
  1. Какво точно е записано в раздела за работно време в трудовия договор ?
  2.Поименните графици за какъв период са изготвени, подписани и подпечатани от работодателя ли са. Как се извършват промените в тях-с поправка на място със съответната заверка или се изготвят нови ? При отчитане на работното време в присъстваната форма измененията отразяват ли се? Заплащането на основа на отработеното работно време ли се прави или на предверителните графици? Особено ако това са почивни и празнични дни?
  Ако всичко изброено не се спазва, особено режима на почивки и заплащането, работодателят е неизправен и в нарушение. Остава въпроса-какво да предприема? Ако имате въпроси тук ще Ви отговоря ?
  Какво е становището на МТСП:
  1.Съгласно чл. 152 от КТ, работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа.
  2.Разпоредбата на чл. 153 от КТ определя, че при петдневна работна седмица работникът или служителят има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя. В тези случаи на работника или служителя се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка.
  3.При сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 36 часа. При промяна на смените при сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка може да бъде в по-малък от горния размер, но не по-малък от 24 часа, в случаите, когато действителната и техническата организация на работата в предприятието налагат това (чл. 153 от КТ).
  Когато работникът или служителят изработи в повече от установената продължителност на работното време за съответния отчетен период, определен от работодателя, това време се заплаща като извънреден труд.

  kazimirc4
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->