Георги Икономов Георги Икономов Потребител

Придобиване на ДМА чрез съфинансиранеИмаме закупен ДМА със смесено финансиране 60% наши средства и 40% финансиране по САПАРД. Какви са счетоводните записвания и как се отразяват в годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО ?Отговори

 • Здравейте,

  Ако прилагате МСФО, може да изберете между два възможни счетоводни подхода, а ако сте по НСС подходът е само един - първият, описан по-долу.

  - Брутен подход - активът се признава по пълната си стойност, а финансирането се отчита като Приходи за бъдещи периоди/Финансирания (Пасивна сметка), като се признават пропорционално текущи приходи за периода на амортизиране на актива. Пример, ако амортизирате актива за 10 г.:

  Дт Актив - 100
  Кт Доставчици/Пари - 60
  Кт Финансиране - 40

  Дт Разходи за амортизация - 10 - за първата година
  Кт Натрупана амортизация - 10

  Дт Финансиране - 4 - за първата година
  Кт Приходи от финансиране - 4

  - Нетен подход - активът се признава по реалната стойност на разноските по закупуването му, без да се взема под внимание финансирането. По такъв начин се отчитат и по-ниски амортизационни разходи, но крайният ефект върху общия финансов резултат от прилагането на двата подхода е идентичен

  Дт Актив - 60
  Кт Доставчици/Пари - 60

  Дт Разходи за амортизация - 6 - за първата година
  Кт Натрупана амортизация - 6

  За данъчни цели по ЗКПО активът се води в данъчния амортизационен план с амортизируема стойност 60, т.е. намалена със стойността на финансирането (както е при нетния подход), независимо от прилагания счетоводен подход. Тук ЗКПО е напълно неутрален и на данъчно задължените лица винаги ще се признава един и същ размер на данъчни разходи (след евентуални преобразувания в ГДД). Ако прилагате брутния подход, в ГДД намалявате финансовия си резултат със стойността на отчетените приходи от финансирания. Както обикновено, счетоводните разходи за амортизации са в увеличение, а данъчните амортизации в намаление на финансовия резултат при преобразуването.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->