Задай въпрос тук
Pavlina Ivanova Pavlina Ivanova Потребител

ДДС и финансиране от ЕСЗдравейте,

българско дружество, с регистрация по ЗДДС, получава средства от Европейския съюз , които представляват безвъзмездна финансова помощ. По договор, дружеството изготвя отчет за изразходваните средства - разходооправдателни документи. Тук се включват и фактури, за които се ползва правото на данъчен кредит чрез отразяването им в дневниците за покупки. Европейската институция възстановява брутната сума по тези фактури, т.е с вкл.ДДС . В нарушение ли е българската фирма, която от една страна приспада данъчен кредит по тези фактури и от друга, получава помощ от ЕС, която включва и стойността на ДДС по фактурите. Би ли следвало да се осчетоводяват въпросните фактури без право на данъчен кредит?


Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 ОТ 21 МАРТ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

  Съгласно чл. 24, т. 8 от Наредбата недопустим разход е "данък върху добавената стойност (ДДС), с изключение на невъзстановимия такъв".
  Понятията "възстановим данък върху добавената стойност"(недопустим разход за финансиране) и невъзстановим ДДС (допустим разход за финансиране) са въведени в Постановление № 62 на Министерския съвет от 21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
  Съгласно т. 12.3. от указанието бенефициентът определя ДДС като невъзстановим (допустим разход за финансиране от Оперативните програми), когато:
  - бенефициентът е регистрирано по ЗДДС лице, на основание различно от регистрацията по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС (регистрация при вътрешнообщностно придобиване) и
  - стоките и услугите по програмата са предназначени за безвъзмездни доставки, или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето.

  Ако вие сте регистрирано лице по ЗДДС (извън регистрация за целите на вътреобщностното придобиване), както сте посочили и ако вашите стоки и услуги няма да се използват за извършване на облагаеми доставки, а са предназначени за извършване на дейности извън рамките на независимата икономическа дейност, тогава за вас като регистрирано лице данък добавена стойност по получените стоки и услуги по изпълнение на проекта ще се счита за невъзстановим (допустим разход за финансиране от Оперативните програми).
  Ако използвате стоките и услугите за извършване на облагаеми доставки, тогава като бенефициент определяте данъка като възстановим (недопустим разход за финансиране) тъй като ще са налице едновременно условията посочени в т. 11 от указание № 91-00-502 от 27.08.2007 г
  Чл. 8. (1) Европейският социален фонд (ЕСФ) осигурява подкрепа за допустими разходи, които, без да противоречат на член 53, параграф 1, буква "б" от Общия регламент, могат да включват всякакви финансови ресурси със съвместно участие на работодатели и служители. Помощта е под формата на безвъзмездна помощ, отстъпки от лихви по заеми, микрокредити, гаранционни фондове и закупуване на стоки и услуги съгласно правилата за обществени поръчки.
  (2) Не са допустими за съфинансиране от Европейския социален фонд следните разходи:
  1. възстановим данък добавена стойност;
  2. лихви по дългове;
  3. закупуване на обзавеждане, оборудване, превозни средства, инфраструктура, недвижими имоти и земя с изключение на разходите по чл. 11.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Кристина Кондратюк
 • Благодаря Ви за изчерпателния отговор! Напълно съгласна съм с Вашите разсъждения, до които стигнах и аз.

  Поздрави
  П.Иванова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->