Задай въпрос тук
Galina Gileva Galina Gileva Потребител

Обжалване на Телк решениеЗдравейте. Как мога да обжалвам решение на Телк? Не сме съгласни с процента инвалидост, който дадоха на майка ми, която е с онкологично заболяване. Какви документи ще ми трябват? Благодаря предварително


Отговори

 • Здравейте,

  експертните решения на ТЕЛК са индивидуални административни актове, поради което и могат да бъдат обжалвани по реда на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.
  Жалбите срещу решенията на ТЕЛК се подават пред Националната експертна лекарска комисия в 14-дневен срок от получаването им чрез регионалната картотека на медицинските експертизи или чрез директора на НЕЛК, като срокът за обжалване започва да тече от деня на получаване на обжалвания акт.
  В ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА И НА РЕГИОНАЛНИТЕ КАРТОТЕКИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ е посочено:
  Чл. 63. (1) Обжалванията и възраженията от страна на заинтересуваните лица и органи се правят:
  1. срещу решенията на лекуващия лекар - в 14-дневен срок от получаването им, пред ЛКК;
  2. срещу решенията на ЛКК и ЦСМП - в 14-дневен срок от получаването им, пред ТЕЛК;
  3. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) срещу решенията на ТЕЛК - в 14-дневен срок от получаването им, пред НЕЛК;
  4. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) срещу решенията на НЕЛК - пред административния съд, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес на жалбоподателя, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (2) Обжалванията и възраженията по ал. 1, т. 1 се правят чрез регионалния съвет по чл. 111 от Закона за здравето, а по ал. 1, т. 2 и 3 - чрез РКМЕ.
  (3) Заинтересуваните лица и органи могат да обжалват в 14-дневен срок решенията на ЛКК, с които се нарушават изискванията и редът при издаване на болнични листове, и пред регионалния съвет по чл. 111 от Закона за здравето.
  (4) Срокът за обжалването по ал. 1 и 3 започва да тече от датата на получаване на експертното решение.
  (5) Когато обжалваният болничен лист е издаден от член на ЛКК, преценката по него се прави от друга ЛКК.
  (6) По реда на ал. 1 - 4 се обжалват и експертните решения по чл. 24, ал. 1, т. 8 от заинтересуваните лица и разследващите органи или от органите на съдебната власт.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Кристина Кондратюк
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->