Даниела Петкова Даниела Петкова Потребител

Прекратяване на ТД по време на болничен със заповед чл. 328,ал.1 , т 4 КТЗдравейте.

На 22.11.2017 излязох в болничен ,но на 24.11.2017 фирмата продава дяловете си на друга фирма и прекратява тази дейност. Фирмата към която съм назначена на безсрочен ТД ,не се закрива,но не извършва тази дейност.

Все още съм в болничен до 14.01 .2018г

Днес получих по пощата заповед за прекратяване на тд : по чл. 328,ал.1 , т 4 КТ : Спиране на работа за повече от 15 работни дни! Считано от 02.Януари.2018гВъпросът ми е : имам ли право на обещетение след прекратяване на ТД т.е. след 2.Януари.2018г .

И аз всъщност оставам без работа след това.

След изтичане на болничният ми,трябва да отида в бюрото по труда до 7 дни след края на болничният ми?

Благодаря

Весели празници


Отговори

 • Здравейте,

  При уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок.

  Сумата на обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение, получено от работника или служителя за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.

  Обезщетението не се изплаща към датата на прекратяване на ТД, тогава служителя все още няма право на него. То не се посочва като дължимо в заповедта за уволнение. Най-малко 30 календарни дни след прекратяването на трудовото правоотношение, служителя може да се яви при бившия си работодател, за да получи обезщетението. Важно е да се знае, че обезщетението се изплаща при поискване от служителя, и работодателя не е длъжен да го потърси, за да му го изплати.

  При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, правото за който не е погасено по давност.

  Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.

  Безработните лица са длъжни да декларират всяко обстоятелство, което води до спиране, прекратяване, възобновяване, възстановяване или изменяне на паричното обезщетение за безработица в срок от 7 работни дни от настъпване на съответното обстоятелство.

  За справка: чл.328 ал.1 т.4 от КТ; чл. 224 чл.1 от КТ; чл.220 чл. 1 от КТ; чл.54г ал.2 и чл. и чл. 54д, ал. 3 от КСО; чл. 222 ал. 1 от КТ

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->