Mishel Mishel Потребител

Справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изп. доходи - Доход с код 306 нотариусФирма няма регистрация по ДДС, когато получава сметка/фактура от нотариус. Фактурата се завежда в счетоводството на дружеството по с/ка 602/401. Към края на годината дружеството вече е регистрирано по ДДС.

Как трябва да се попълни Справка по чл.73 за изплатени доходи на физическо.лица, т.е в случая дохода на нотариус трябва да се посочи с ДДС или без ДДС?Отговори

 • Здравейте,

  При облагането на физическите лица водеща е датата на получаване на дохода, затова и в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ се посочват всички изплатени през годината доходи. В разясненията към самата справката е посочено, че в колоната „размер на дохода” се посочва брутния размер на дохода, без да се приспадат нормативно признатите разходи и/или направените удръжки от платеца на дохода. Без да се споменава нищо за ДДС, което не считам че е необходимо, защото брутния доход който ще изплатим на нотариуса зависи от документа който ще ни издаде той.

  Тоест само от факта, дали нотариуса ще е регистриран или не по ЗДДС, ще начислява или не 20% върху стойността на предоставяната от него услуга, ще зависи и това дали в брутния му доход ще влиза или не начисления от него ДДС.

  Поздрави,
  Николай Иванов
  • 21 Jan 2018 19:24
  • Mishel (Потребител)
  • 0
  Дружеството,което се явява клиент на нотариуса, който ни издава сметка/фактура с ДДС за извършена услуга как ще разбере какъв е брутния доход на нотариуса т.е дали в него ще влиза или не начисленото от него ДДС.
 • Здравейте,

  За дружеството, което се явява клиент на нотариуса, е важна само брутната сума, която то плаща на нотариуса – със или без ДДС, в зависимост от това как е попълнена сметката/фактурата издадена от нотариуса. Тоест сумата за плащане е и брутния доход изплатен на физическото лице – освен тази сума, в следващата колона на справката по чл.73 от ЗДДФЛ, дружеството следва да попълни и размера на удържания данък, който в случая е нула лева – с което ангажиментите по ЗДДФЛ, на дружеството платец на доходи на физическо лице, различни от доходите от трудови правоотношения, приключват!

  А що се касае до ангажиментите на нотариуса по ЗДДС – или кое за него представлява брутен доход и кое нетен доход, и дали ще начислява или няма да начислява ДДС си е изцяло негов ангажимент – и по никакъв начин не засяга въпросното дружество, което се явява клиент на нотариуса.

  Поздрави,
  Николай Иванов
  • 21 Jan 2018 20:26
  • Mishel (Потребител)
  • 0
  Но в едно писмо на НАП отговаряха,че справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се посочват изплатените доходи на физичеките лица - нотариуси,като данъкът върху добавената стойност не е елемент на придобития доход. Това означава, че в справката следва да се посочи брутният размер на дохода, без данъка върху добавената стойност,а не сумата за плащане,която е по фактура тъй като в нея е включен и данък върху добавената стойност.Няма никакъв удържан данък ,нито внесен следващата колона е 0.
  • 21 Jan 2018 23:06
  • Mishel (Потребител)
  • 0

  А как ще тълкувате това :
  По смисъла на § 1, т. 29 от ДР на ЗДДФЛ тези лица /нотариусите /се дефинират като “лица, упражняващи свободна професия” и попадат в обхвата на т.нар. друга стопанска дейност по чл. 10, ал. 1, т. 3 и чл. 29, ал. 1, т. 3 от същия закон фактът, че лицата са регистрирани по ЗДДС, не отменя задължението на дружеството да ги посочи в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. В тази връзка следва да се има предвид, че ДДС-то не е елемент на дохода и съответно не се описва във въпросната справка. В колона 9 (размер на дохода) се посочва брутният размер на изплатения доход, т.е. без ДДС-то.
 • Здравейте,

  За нас водещо е, че изплатените на нотариуси доходи следва да бъдат включени в справката по чл.73 от ЗДДФЛ и твърдо се придържаме към спазването на това законово изискване.

  И след като в указанията за попълване към самата справка не е изрично записано как да се третира начисления ДДС от въпросните нотариуси (лица упражняващи свободни професии, в т.ч. и регистрирани по ЗДДС), за нас (лицата попълващи справката) остават две възможности: или да включим; или да не включим, към брутния доход размера на начисления косвен данък.

  Ние сме избрали по консервативния и безопасен за нас начин, да декларираме в справката по чл.73 от ЗДДФЛ пълния размер на изплатения брутен доход, включително и начисления ДДС.

  А самия факт, че начисления ДДС не е доход на никое лице, било то физическо, юридическо или неперсонифицирано, а представлява разчет със самата държава, е безспорен и никое писмо не би могло да му се противопостави!

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->