Mishel Mishel Потребител

Деклариране на доход в справка по чл.73 от ЗДДФЛ - код на дохода 501Доход от продажба на земя/терен декларира ли се в Справка по чл.73 от ЗДДФЛ?

ЕООД закупува земя от физическо лице. Mинали са повече от 5 години и дохода на физ. лица е необлагаем чл.13 от ЗДДФЛ. Юридическото лице задължено ли е да подаде информация в справка по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатения доход на физ. лице? И ако подлежи на деклариране правилно ли е да го посочвам с код на дохода 501 Доходи от продажба или замяна на недвижим имущество, вкл. на ограничени вещни права в/у такова имущество?Отговори

  • Здравейте,

    дори и доходът, който сте изплатили да е освободен от облагане и/или деклариране за съответното ФЛ, получател на дохода, това не ви освобождава от задължението Ви да посочите този доход в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Ако доходът е изплатен в пълен размер в съответната година, следва да го посочите с код 501, а ако плащането е в два различни данъчни периода, сумата се посочва с код 502.

    Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

    Поздрави,
    Станислав Колев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->