Слави Микински Слави Микински Kreston BulMar съдружник и директор правни услуги

Обявяване в Търговския регистър на ГФО за 2018 год.

Публикувано на: 15.02.2018С Държавен Вестник, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г. се приеха изменения на Закона за счетоводството, съгласно които:

  • Бюджетни предприятия;
  • Еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, и
  • Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период

нямат задължение да публикуват Годишни финансови отчети в Търговския регистър.

Следва да се има предвид, че предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период, имат задължение, да публикуват декларация в Търговския регистър в срок до 31 март на следващата година, с която декларация да декларират, че дружеството не е осъществявало дейност през отчетния период. За публикуване на декларацията не се дължи държавна такса към Търговския регистър

Съгласно допълнителните разпоредби от Закона за счетоводството “Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период” са тези предприятия, които:

  • през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
  • през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
  • не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
  • не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

Дадено предприятие попада в обхвата на горната дефиниция, ако едновременно е изпълнило всички посочени критерии. Само тогава ще се счита, че то не е осъществявало дейност.

Това означава, че ако през 2017 г. предприятието има само разходи от типа на банкови такси за обслужване на разплащателна сметка, такса от Търговския регистър за публикуване на отчети и други подобни, то предприятието не е осъществявало дейност.

Съгласно допълнителните разпоредби от Закона за счетоводството "Отчетен период" е календарната година (1 януари - 31 декември), освен когато в този закон е предвидено друго.

Дружествата без дейност не са задължени да подават и годишна данъчна декларация, но в срок до 31.03.2018 г. следва да попълнят задължително по електронен път Декларация за неактивност пред НСИ.”Коментари

Свързани документи със ЗС

-->