Mishel Mishel Потребител

Отписване на фирмен заем между свързани лица.В периода 2011-2012г. фирма предоставя заем на друга фирма като към 31.12.2012 г. сумата възлиза на 40 000лв. Фирмата длъжник няма приходи през следващите периоди и не може да върне заема. Има ли основание да се приключи задължението поради давност ,когато оформян ГДД за 2017г. и ако да, какви счетоводни операции следва да се вземат?

Съдружници и в двете фирми са едни и същи физически лица, т.е. фирмите са свързани лица.


Отговори

 • Здравейте,

  Отбелязван, че съгласно ЗКПО, изпълнението на сделките между свързани лица не трябва да води до отклонение от данъчното облагане. За такова се счита и получаването или предоставянето на кредити с лихвен процент, отличаващ се от пазарната лихва към момента на сключване на сделката, включително в случаите на безлихвени заеми или друга временна безвъзмездна финансова помощ, както и опрощаването на кредити или изплащането за своя сметка на кредити, несвързани с дейността;
  Сделките между свързани лица са материя, при която има разнообразие при прилагането ѝ в съдебната практика и тази на НАП. Моят съвет е при извършването на такива сделки по ЗЗД да използвате услуги на правни консултанти.
  По принцип това задължение бихте могли да го отпишете на базата на изтекъл давностен срок, но трябва да може убедително да докажете, че са били налице условия да тече такава и не попадате в изключенията по чл. 115 от ЗЗД. Добре е дори да го оформите документално с нов договор за опрощаване или друг документ.
  В случай, че имате правно и данъчно основание да отпишете заема ще отчетете приход, който ще е признат за данъчни цели и ще бъде обложен с корпоративен данък.
  При опрощаване на задължението съгласно чл. 44, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ще дължите данък дарение.

  Поздрави,
  Васил Пантев
  • 20 Feb 2018 22:10
  • Mishel (Потребител)
  • 0
  Искам да отбележя че заема е предоставен от фирма и получателя на заема също е фирма така че при опрощаване на задължението не попадам под чл.44 Ал.2 от Закона за местни данъци и такси Т.е да дължа данък на общината ако заема беше предоставен от физ.лице при опрощаването за заема тогава щях да попадна в тази хипотеза.
  Въпросът ми е след като са изтекли 5години според ЗКПО не сме ли длъжни да отпушим заема данъчно да увеличим резултата,а за счетоводни цели може да стоят салдата?
 • Здравейте,

  Относно данъка върху даренията:
  Данъчно задължени лица за данъка върху даренията са както ЮЛ, така и ФЛ. Ако от фирмата кредитор е налице акт на опрощаване на задължението (писмена форма на документ, която показва ясно волеизявление от двете страни за съгласие по условията на опрощаване на заема), то тогава сте задължени да подадете декларация в общината по местонахождението си и да заплатите данък.
  Ако задължението е отписано, но няма акт на опрощаване, данък върху даренията не се дължи (по давност).

  Относно данъчното третиране на отписването на заема:
  Данъчното третиране не се влияе от счетоводните записи. Ако е изтекла давността сте задължени да посочите заема в увеличение в своето ГДД дори и да не сте го отнесли счетоводно на приход. Отбелязвам, че давността не започва да тече от датата на сключване на договора, а от дата, на която задължението е станало изискуемо. Т.е. отново е много важно самото документално оформяне на заема. Трябва да се отбележи конкретно от кога се дължат и начисляват лихви и вноски по главницата.
  Сделките между свързани лица обикновено са обект на щателни проверки от органа по приходите, така че, за да сте защитени при бъдещи такива условията по вашия заем трябва да са ясно и точно разписани в съотвествие със законодателството.

  Относно счетоводното третиране на заема:
  Ако сте напълно сигурни, че никога няма да върнете предоставените средства под формата на заем е коректно да не ги държите на разчет, който да показва непогасяемо задължение.

  Поздрави,
  Васил Пантев


  • 24 Feb 2018 19:34
  • Mishel (Потребител)
  • 0
  Да прав сте че давноста не почва да тече от датата на сключване н договора за заем.Лихвите при мен се дължат на 6ден от датата на сключване на договора за заем Т.е лихви се дължат от дата когато парите са постъпили в касата на другото дружество ,но всички лихви съм начислила с едни Известие за лихви на дата 31.12.2011г

  Известие за лихви 31.12.2011
  -Начислена лихва по договор за заем от 30.04.2011г-6% 10000заем -400лв лихва
  -Начислена лихва по договор за заем от 31.05.2011-6% 10000заем -340лв лихви
  -Начислена лихва по договор за заем от 19.12.2011-6% 7000завм -11.67лв лихви
  Общо. 751.67лв.лихви
  Осчетоводени на 31.12.2011-496/721- 751.67лихви
  следователно при така оформените документи заемите са изискуеми от 2012г и ако заемите не са върнати до 5г Т.е до 2017гподлежи на отписване на задължението и увеличение на данъчния фин.резултат.Според вас правилно ли смятам годината на отписване на фирмените заеми между свързани лица.
  • 26 Feb 2018 18:52
  • Mishel (Потребител)
  • 0
  Исках да кажа че в моя случай давноста не почва да тече от датата на договора на паричния заем а след срока които се определя когато трябва да се върне заема Т.е договор за паричен заем - 30.04.2011 - Срок на връщане 30.04.2012
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->