Mishel Mishel Потребител

Отписване на задължениеФирма -ЕООД- е със загуба през 2014 г., печалба през 2015 и съответно съм попълнила справка 4 на ГДД по чл.92 за покриване на загубата от 2014., но остава още за покриване загуба. Но през 2016 г. фирмата подава декларация по чл.92 1010а, че няма дейност. Какво става с непокритата загуба?

През 2017 г.имам печалба въз основа на отписване на задължение и увеличавам дан. резултат. Възможно ли е да приспадна от загубата през 2014г?Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно ЗКПО пренасянето на данъчните загуби в следващите данъчни периоди е регламентирано в глава единадесета "Пренасяне на данъчна загуба" от ЗКПО (чл. 70 - чл. 74). Съгласно чл. 18, ал. 3 от ЗКПО отрицателният данъчен финансов резултат е данъчна загуба. Данъчно задължените лица, които формират данъчна основа по реда на част втора от ЗКПО, имат право да пренасят данъчната загуба. Упражняването на това право е по избор на лицето. Когато данъчно задълженото лице е избрало да пренася данъчната загуба, тя задължително се пренася последователно до изчерпването й през следващите 5 години след реализирането й. Правото на избор се упражнява чрез приспадане на данъчната загуба през първата година след реализирането на данъчната загуба, през която лицето е формирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. Т.е. данъчно задълженото лице избира дали да упражни правото да пренесе данъчната загуба, но моментът на приспадане не е по избор, а е точно определения в изречение първо на чл. 70, ал. 2 от ЗКПО. Ако лицето не пренесе данъчната загуба в този момент, то губи правото си на приспадане на данъчната загуба. Когато до датата на данъчния контрол лицето не е формирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба, смята се, че лицето е упражнило правото си на избор.
  Данъчната загуба се приспада при определяне на данъчния финансов резултат в размера на положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба - чл. 71, ал. 1 от ЗКПО.
  Във вашия случай Вие сте упражнили правото си на приспадане на данъчната загуба през първата година след реализирането на данъчната загуба, през която сте формирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. Останала е данъчна загуба, за която трябва да упражните правото си на приспадане отново през следващата година, през която сте формирали положителен данъчен финансов резултат. Годината без дейност не е такава. През 2017г. не са изтекли 5 години от формиране на загубата. Според мен може да намалите ДФР с останалата част от загубата.

  Поздрави,
  Васил Пантев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->