Р. Стефанова Р. Стефанова счетоводител

Признава ли се за ДМА мрежа за интернетООД 1 купува от ООД 2 трафик за доставка на интернет и го продава на крайни клиенти. Фирма ООД 1 има намерение за изкупи част от мрежа, изградена от друг доставчик на интернет - ООД 2. И двете фирми са регистрирани по ЗДДС и не са свързани лица по смисъла на закона. Очакванията са цената да е много над прага за същественост и признаване на ДМА по ЗКПО.


Мисля си, че отговаря на определението за ДМА: 1. Ще има натурално-веществена форма; ще се използва за доставката/продажбата на услуги; фирмата ще очаква да бъде използван през повече от един отчетен период. И съгласно точка 3.1. Един актив се признава и се отчита като дълготраен материален актив, когато:


а) отговаря на определението за дълготраен материален актив;


б) стойността на актива може надеждно да се изчисли;


в) предприятието очаква да получи икономически изгоди, свързани с актива.


Въпросът ми е - ООД 1 следва ли да признае за ДМА закупената част от така изградената мрежа?Отговори

  • Здравейте,

    Вие сама сте направили анализ на критериите, относими към въпроса за признаването на ДМА. На тази база и с оглед на това, че интернет мрежата има материално-веществена форма (кабели и т.н.), следва да се заключи, че имате основанията за признаване на ДМА.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->