Bisera Krasteva Bisera Krasteva Потребител

Дължи ли се данък при придобиване на имот, чрез обезщетение, при положение че са минали 5 години между придобиването на земята и учредяването на право на строеж?Здравейте,

Имам следния казус, по които бих искала да получа разяснение:

Придобита е земя, чрез дарение, в края на 90 - те години и през 2016 г. е учредено право на строеж на строител, като той обезщетява собствениците с апартаменти, които те си ползват, не са продали.

От НАП искат да се плати данък по реда на чл. 33 от ЗДДФЛ, по който се казва, че се дължи данък върху разликата между стойността на придобиване на земята, която е нула и продажната цена на апртаментите.

Собствениците позовавайки се на чл. 13, ал. 1, т. 1 б, не са декларирали доход и не са платили данъци.Въпроса е че в чл. 13 се казва продажба или замяна, докато в чл. 33 се цитира продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, т.е. ограниченото вещно право може ли да се тълкува, като замяна и съответно собствениците да попаднат в чл. 13 или си е отделно и не попада в чл. 13 и в този случай независимо колко години са минали от придобиването на имота се дължи данък.

Благодаря Ви предварително!


Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->