Донка Атанаасова Донка Атанаасова Управител/Главен счетоводител

Осчетоводяване на изискуемо ДДС на доставка.

Здравейте!Какви трябва да бъдат счетоводните контировки за да се отрази в дневника за продажби в посочените колони 9 и 13 ДО и начисленото и изискуемо ДДС кол. 10 и 15, за покупката на дълготрайния актив.


Отговори

 • Здравейте, г-жо Атанасова,

  От посочените колони от ДДС дневника за продажби във Вашето запитване правя извод, че то касае вътреобщностно придобиване.
  Съгласно разпоредбите на ЗДДС, данъкът по вътреобщностно придобиване е изискуем от лицето, което извършва придобиването. По повод осъществените вътреобщностни придобивания, регистрираното по ЗДДС лице, получател по доставката, издава протокол за самоначисление на ДДС. В тази връзка протоколът се включва в дневник продажби с код на документ (09), а данъчната основа и размерът на начисления данък се отразяват както следва:
  -колона 13 – Данъчна основа на вътреобщностните придобивания /ВОП/
  -колона 15 – Начислен ДДС за ВОП и за получени доставки по чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС

  В зависимост от това дали ще използвате придобития ДМА във връзка с извършването на облагаеми доставки съответно ще имате или нямате и право на данъчен кредит за придобиването на актива.

  За да упражни правото си на данъчен кредит по осъщественото вътреобщностно придобиване, регистрираното по ЗДДС лице следва да включи същия протокол в дневник покупки, ако за това вътреобщностно придобиване е налице право на пълен данъчен кредит, както следва:
  -колона 10 – Данъчна основа на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82 ал. 2 – 5 ЗДДС, вносът, както и данъчната основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит;
  -колона 11 – ДДС с право на пълен данъчен кредит.

  Ако по осъщественото вътреобщностно придобиване, регистрираното по ЗДДС лице няма право на данъчен кредит, то следва да включи същия протокол в дневник покупки както следва:
  Колона 9 - Данъчна основа и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл.82, ал.2-4 ЗДДС и вноса без право на данъчен кредит или без данък

  Счетоводните контировки, които трябва да са съставите са както следва:

  - За отразяване на протокол с право на данъчен кредит:
  Дт Начислен данък върху добавената стойност за покупките (4531)
  Кт Начислен данък върху добавената стойност за продажбите (4532)

  - За отразяване на протокол без право на данъчен кредит (данъкът се става част от цената на придобиване на актива, защото е невъзстановим)
  Дт Дълготрайни Материални Активи (гр. 20)
  Кт Начислен данък върху добавената стойност за продажбите (4532)

  Обръщам внимание, че включването на данъчен документ в ДДС дневниците на регистрираното по ЗДДС лице е специфично за всеки софтуерен счетоводен продукт.

  За справка:
  чл. 84; чл. 117 от ЗДДС

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Васил Пантев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->