Ангелина Йорданова Ангелина Йорданова Потребител

Изплащане на еднократна помощ за раждане на дете от работодателяЗдравейте,

Знам, че това е многократно обсъждана тема, но моля за отговор и по моя въпрос, за което Ви благодаря предварително. Фирмата ни взе решение да изплаща по банков път по 200 лв като еднократна помощ при раждане на дете на нашите служители. Това съответно е оформено Решение на ОС. Като следваме законите, по конкретно чл.24, ал.2, т.11 от ЗДДФЛ, чл.205 от ЗКПО, чл.2, ал.2 от НЕВД, установяваме, че тази еднократна помощ, ще бъде третирана по ЗДДФЛ, а не по ЗКПО, и следователно не подлежи на никакво облагане с данъци, нали? Имам впредвид, че няма да е нужно да го облагаме с 10% данък върху разходите, нито пък ще внасяме някакви осигуровки и също така няма да е нужно да искаме от съответния служител да ни носи фактура, за закупеното, а просто му изплащаме сумата от 200 лв, след като са изпълнени критериите за необлагаем доход в този случайПоздрави,Отговори

 • Здравейте,

  По силата на чл. 24, ал. 2, т. 11 от ЗДДФЛ в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват стойността на еднократните помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при: раждане на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството - общо до 2400 лева за съответната календарна година. Ето защо, ако на съответния работник или служител му бъде изплатена еднократна помощ при раждане на дете в размер на 2400 лева, то съответната сума няма да се облага с данък по реда на ЗДДФЛ, при условие че същата е изплатена за сметка на социалните разходи.

  Единствено за да се счита полученият доход в размер до 2400 лева годишно за необлагаем, трябва освен плащанията да имат еднократен характер при настъпване на точно определено събитие (раждане на дете, встъпване в брак, смърт на член от семейството), но и същите да се считат за социален разход по смисъла на ЗДДФЛ. Тъй като ЗДДФЛ няма своя дефиниция на понятието “социален разход”, следва да приложим смисъла на понятието, което се влага в друг материален данъчен закон - в случая ЗКПО (§ 1, т. 34 от допълнителните разпоредби), независимо че там се коментират социалните разходи в натура.

  За да се счита разходът за социален, то същият следва да задоволява социални придобивки, изброени в чл. 294, т. 1 - 7 от Кодекса на труда (в случая става въпрос за т. 7 - задоволяване на други социално-битови и културни потребности). Също така, за да се счита разходът за социален, същият следва да бъде предоставян по начин, определен в чл. 293 от Кодекса на труда, а именно посредством:
  а) решение на ръководството на отчитащото се предприятие; или
  Б) решение на общото събрание на работниците и служителите.


  Не е нужно да облагате тази еднократна помощ, тъй като вие отговаряте на точните критерии , и не е нужно да се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху средствата, предоставени за сметка на социалните разходи върху еднократните помощи в пари или в натура, изплатени на работниците и служителите при раждане.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави!

 • Благодаря Ви
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->