S. Petrova S. Petrova Потребител

ГФО на фирма-майкаФирма-майка /ЕАД/ си има дъщерна фирма ЕООД. Фирмата-майка е едноличен собственик на капитала на ЕООД-то. ЕООД-то има назначен управител.

Кой следва да подаде ГФО - фирмата-майка общо за двете фирми или всяка фирма да си подаде индивидуално отчета?

Ако го подаде фирмата-майка какъв трябва да бъде отчета - съкратен или пълен?

Ако фирмата-майка подава за двете фирми как и къде трябва да се отбележи в отчета, че са включени данните /оборот, приходи, разходи и др./ за дъщерната фирма?

Или данните за дъщерната фирма /оборот, приходи, разходи и др./ следва да бъдат отразени в друг документ издаван от фирмата-майка?


Отговори

 • Здравейте, г-жо Петрова,

  съгласно закона за счетоводството, предприятието майка има задължение да подаде консолидиран финансов отчет за цялата група съгласно приложимите счетоводно стандарти - национални и международни. Изключение от това има, когато групата ( майката + дъщерните дружества) представлява малка група съгласно Закона за счетоводството, а именно предприятия, на които сумата от показателите съгласно годишните им финансови отчети на консолидирана основа, съставени към 31 декември на текущия отчетен период, не надхвърля праговете най-малко на два от следните три показателя:
  1. балансова стойност на активите - 8 000 000 лв.;
  2. нетни приходи от продажби - 16 000 000 лв.;
  3. средна численост на персонала за отчетния период - 50 души.

  В случай, че сумите на показателите не надхвърля праговете на най-малко на два от горепосочените показатели, то Вашето дружествто попада в изключението за подаване на консолидирани финансови отчети и всяко едно от дружествата - и майката и дъщерното имат задължение да си подават индивидулани финансови отчети.

  За справка - чл. 21 от Закона за счетоводството;
  чл. 31 от Закона за счетоводството.

  Имайте предвид, че това е лично становище на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Иван Георгиев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->