Rossi Ros Rossi Ros бизнес консултант

Обезщетение за безработицаЗдравейте,

Предстои ми съкращение по чл.328, но в момента съм управител и съдружник във 2 фирми, ООД-та, които функционират. Отказала съм се от заплатата си като управител, тъй като във фирмата, в която съм работник ме осигуряват на максимална заплата.

Достатъчно ли е да се махна от 2-те фирми като управител, за да мога да получвам обезщетение за безработица или е необходимо да не фигурирам и като съдружник?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  докато сте съдружник в ООД нямате право да получаване обезщетение за безработица.
  (чл. 54а, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 4, ал. 6, т. 3 от Кодекс за социално осигуряване).


  Относно факта, че дружеството е недействащо, Ви предоставям решение на Върховния административен съд:

  "Съдът (първоинстанционният - бел. моя) въз основа на тези доказателства е приел, че административният орган е допуснал съществено нарушение на административнопроизводствени правила като не е установил надлежно по смисъла на чл.35 от АПК обстоятелствата по чл.54а, ал.1, т.3 от КСО. По делото нямало данни за упражняване на такава дейност, тъй като сама по себе си регистрацията на ООД в търговския регистър не е упражняване на трудова дейност.
  Тези правни доводи на съда са необосновани и противоречат на разпоредбите на чл.54а, ал.1, т.3 и на чл.4 от КСО. Регистрация на едно дружество се извършва с цел бъдещо осъществяване на дейност, от която работещите в дружеството да получават доходи. Обратното предполага заличаването на неработещо и безперспективно регистрирано дружество. Поради това съгласно чл.4, ал.3 от КСО - задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са: т.1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; т.2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) - лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества. В цитираната разпоредба законодателят е въвел като задължително условие за регистрираните съдружници в търговски дружества да внасят съответните осигурителни вноски, без значение дали осъществяват някаква дейност.
  С оглед на така изложеното становище, Върховният административен съд намира, че обжалваното решение е постановено в противоречие с материалния закон и на основание чл.209, т.3 от АПК следва да бъде отменено, а делото решено по същество, като жалбата на **** **** ***** бъде отхвърлена като неоснователна."


  Което е в подкрепа на казаното по - горе, че нямате право на коментираното обезщетение, без значение дали дружеството има дейност или не.

  Поздрави,
  Цветан Терзийски.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->