Кристиян Янакиев Кристиян Янакиев Потребител

Обещетение за безработицаЗдравей те , получих следния отказ от Нои, за обещетение . Въпроса ми е аз какво общо имам с това , че последния ми работодател е под проверка и колко дълго ще продължи. ( при условие , че усигоровките ми са платени , проверявъл съм в НАП)Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 031-00-455-1 от 22.02.2019 г.

- -

На основание чл. 54г, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване,СПИРАМ производството по отпускане на парично обезщетение за безработица,

образувано по заявление № 031-00-455/17.01.2019 г., подадено от

КРИСТИЯН НЕДКОВ ЯНАКИЕВ, .................МОТИВИ: Извършване на проверка на осигурителя “ХОМ ДИЗАЙН 17” ЕООД от контролните органи на ТП на НОИ - гр. Варна.Разпореждането може да се обжалва по реда на чл. 117, ал. 1, т. 2, буква "ж" от Кодекса за социално осигуряване пред ръководителя на ТП на НОИ - Варна, в 14-дневен срок от получаването му.

Разпореждането се издава в 2 екземпляра, по един екземпляр за лицето и за ТП на НОИ.Отговори

Свързани документи с КСО

-->