Стоянка Павлова Стоянка Павлова учител

Данъчното третиране на депозита по реда на ЗДДСПредприятието отдава под наем недвижим имот. В сключения договор е предвидена клауза, според която наемателят следва да внесе депозит в размер на месечна наемна вноска. Депозитът е възстановим на наемателя при прекратяване на договора до 7 дни след представени сметки за изплатени битови услуги /електроенергия и газ/ по време на действие на договора, за които услуги сметките ще се получат след освобождаване на имота от наемателя.

Какво е данъчното третиране на депозита по реда на ЗДДС – същият представлява ли авансово плащане или не?

Необходимо ли е издаване на фактура и начислява ли се ДДС?Отговори

 • Здравейте,

  Макар и депозитът по договор за наем да не представлява плащане за наемната услуга, от гледна точка на ЗДДС депозитът се третира като авансово плащане. В тази връзка трябва да издадете фактура и да начислите ДДС.

  Единственият вариант да не начислявате ДДС е, ако реално не получавате сумата на депозита, а той стои по някаква отделна сметка, до която фирмата Ви (а и наемателят) няма достъп до края на наемния договор (напр. ескроу сметка). В практиката обаче ескроу сметки се ползват за други цели, където освобождаването на задържаните суми се извършва в сравнително кратък период, а не за депозити по наеми (където има продължително задържане на сумата). Така че този вариант едва ли е приложим за Вас.

  Поздрави,
  Пламен Донев

 • Относно: Допълнение към становище за данъчното третиране по ЗДДС на задатък и други предварителни плащания по доставки

  Настоящото становище е допълнение на Становище изх.№ 91-00-1 от 5.01.2009г. на Изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, като изяснява данъчното третиране по ЗДДС на предварителните плащания в зависимост от възможността да бъдеидентифицирана конкретна доставка на стока или услуга, насрещна престация за която се явява предварителното плащане.
  Извън посочените в предшестващото становище обстоятелства, които следва да се анализират при определяне дали едно предварително плащане по договор следва в аспект на приложението на ЗДДС да се третира като аванс, следва да се има предвид и следният критерий, който е с особено съществено значение: за да се определи като авансово плащане за облагаема доставка за целите на ЗДДС извършеното предварително плащане по договор следва да е насрещна престация за доставка, която може да бъде ясно идентифицирана. В този смисъл е и Решение на Съда на Европейския съюз C-419/02.
  Типичен пример в това отношение са обичайно извършваните плащания при сключване на договор за наем на недвижим имот, които служат да обезпечат различни по естеството си случаи, като например:

  обезщетение на евентуално неизпълнение от страна на наемателя на задълженията му - например неплащане на сметки на потребените от наемателя ток, вода, парно, телефон, за които партидите на доставчиците на съответните стоки/услуги са на името на наемодателя и които не са включени в наемната цена, или
  обезщетение за евентуално нанесени повреди на отдадения под наем имот
  предвидени в договора неустойки, или
  покриване на неплатени месечни вноски.
  В тези случаи, предвид обстоятелството, че заплащането на сумата не може да бъде определено като насрещна престация към конкретна облагаема доставка, същото не може да се третира като авансово плащане и не обуславя изискуемост на ДДС за размера на плащането. В този смисъл са и решения на ВАС по вхд № 464/2011г. и по вхд. №7287/2010г.
  Изложеното по-горе е валидно и за данъчното третиране на суми, предварително платени по договор и за които не може да бъде ясно идентифицирана доставката на стока или услуга, за заплащането на която същите могат да бъдат отнесени, независимо от обстоятелството, че паричната сума е предоставена на доставчика по такъв начин, че същият да може да се разпорежда с нея. В подобни случаи до конкретизиране на точното предназначение на плащането за облагаема доставка изискуемост на ДДС не възниква.
  При условие, че е налице договореност между страните по наемното правоотношение предварителното плащане да се приспадне от дължими от наемателя наемни вноски, същото ще попадне в обхвата на ДДС и би имало характер на плащане по доставката към момента, в който бъде постигнато съгласие за такова приспадане. Към този момент ще възникне изискуемост на данъка. Ако при липса на такава договореност сумата бъде приспадната от наемната цена, данъчното събитие следва да се определи по общия ред на закона. • Да, има промяна в режима на облагане на депозитите по договори за наем. НАП публикуваха официално становище преди 2 седмици - виждате текста му в линка на предходния потребител.

  Разбира се, НАП базират промененото си становище на излязлата българска съдебна практика в последните 1-2 години. Виждате, че има и едно по-старо дело в Европейския съд от 2002 г. Но явно, когато са писали първото си становище от 2009 г., НАП или не са познавали европейската практика или са били решили да я игнорират, докато някой не ги обори. Е, така се е и случило.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->