Иван Георгиев Иван Георгиев охранител

Съкращение на щата без съгласие на синдикалната организацияУважаеми юристи,

Работих в училище , непедагогически персонал. Съкратиха ме по чл. 328, ал. 1 т. 2, предл. 2-ро от Кодекса на труда.

Опосредствено научих, че Работодателят е поискал предварително съгласие за моето съкращаване от Държавната инспекция по труда . Обаче Работодателят не е отправил писмено искане до синдикалното ръководство на дружеството, в което членувам, и по този начин не е спазил разпоредбите на чл. 10 от НКТД.

Чл. 10. При прекратяване на трудовите правоотношения по чл. 328, ал.1, т.2 и т.3 от Кодекса на труда, в рамките на утвърдената численост на персонала, РАБОТОДАТЕЛИТЕ спазват следните условия:

1. Информират СИНДИКАТИТЕ за:

а) причините и необходимостта от намаляване числеността на персонала;

б) броя и длъжностите, подлежащи на съкращение по категории персонал, професии и специалности;

в) възможностите за пренасочване на освободения персонал.

3. Прекратяват трудовите правоотношения по чл. 328, ал. 1, т. 2 и 3 от Кодекса на труда с работници и служители, членове на синдикатите - страна по договора, след предварително съгласие на съответната синдикална организация в образователната институция. Съгласно чл. 10 от Национален КТД за системата на просветата в България, работодателят трябва да поиска съгласие за съкращението ми чрез писмено изразено конкретно решение на синдикалната организация, в която членувам.

Въпросите ми са следните:

1. Има ли регламентиран срок, в който аз имам право, от датата на получаване на заповедта за прекратяване на трудовия ми договор, да заведа трудово-правно дело поради факта, че Работодателят не е поискал писмено съгласието на синдикалната организация за съкращаване на моя щат? Имам информация, че съдът би счел за нищожна такава заповед, след като не е спазена процедурата и би отменил заповедта за съкращаването ми, без да я разглежда по същество.

2. Ако през това време аз започна работа на друго място – и съдът отмени заповедта ми за уволнение, аз длъжен ли съм да се върна на старото работно място? И ще дължа ли някакво обезщетение или неустойки, ако съдът ме възстанови, а аз откажа да се върна на старата си работа, защото съм започнал нова?

Очаквам отговора на имейл:

frent2@abv.bg

Иван Георгиев


Отговори

 • Здравейте.- Кодекс на труда.....
  1.Чл. 358. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Исковете по трудови спорове се предявяват в следните срокове:
  2. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) 2-месечен - по спорове за отмяна на дисциплинарно наказание "предупреждение за уволнение", изменение на мястото и характера на работата и прекратяване на трудовото правоотношение;
  Чл. 344. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
  (3) В случаите, когато за извършване на уволнението се изисква предварителното съгласие на инспекцията по труда или на синдикален орган и такова съгласие не е било искано или не е било дадено преди уволнението, съдът отменя заповедта за уволнение като незаконна само на това основание, без да разглежда трудовия спор по същество.
  Ако съдът Ви възстанови на старата работа, а Вие сте постъпили на нова,прочетете
  Чл. 345. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) При възстановяване на работника или служителя на предишната му работа от работодателя или от съда той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини.
  На дължите каквото и да било на стария работодател.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->