Нели Консулт ЕООД Нели Консулт ЕООД

Срок за издаване на фактура за вътреобщностен транспортВ какъв срок следва да се издаде фактура за извършен вътреобщностен транспорт, който е във връзка с ВОД? За доставка на услуги по чл.21 ал.2 приложим ли е срокът за издаване на фактура по чл.113 ал.5/до 15-то число на месеца, следващ месеца на възникване на данъчното събитие/? Има ли санкция, ако фактурата е издадена в извън законоустановения срок, но понеже е без ДДС не води до намаляване на размера на дължимия ДДС за месеца?Отговори

  • Здравейте,

    В случаите на извършване на услуга по транспорт на стоки във връзка с ВОД срокът за издаване на фактура е стандартният 5-дневен срок, т.е. чл. 113, ал. 5 е неприложим. Мнението ми е, че в случай, че пропуснете да издадете фактурата в задължителния срок, не следва да се налага санкция по ЗДДС на фирмата Ви.

    Следва да се обърне внимание обаче на евентуални негативни последствия, които Вашата забава може да причини на контрагента Ви с оглед неговите задължения за самоначисляване на ДДС в съответната европейска държава. В тази връзка нека напомня, че в реципрочна ситуация, когато български получател на транспортна услуга във връзка с ВОД или ВОП не получи от европейския си превозвач фактура в нормалния срок, срокът за задължително самоначисляване на ДДС не се променя (удължава), т.е. съществува риск да се изпадне в административно нарушение и да бъде наложена санкция.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->