Потребител

Попълване на приложение 9 към ГДД за 2018 г/Добър ден! Трябва да пусна коригираща годишна данъчна декларация за 2018 г. като попълня и доходи от трудов договор в Испания. Събрах брутните суми на месечните възнаграждения, внесените лични осигуровки, данък върху доходите. Умножих ги по фиксирания курс на БНБ за еврото.

Не зная как да попълня приложение 9, част 1 за освобождаване с прогресия и съобразно българското вътрешно законодателство.

В какви графи какви суми да впиша? Какъв кодът на този вид доход - колона 3 ?

Брутния доход в лева, включително платения данък / върху доходите от трудовия договор?/ - предполагам, че нанасям в графа 4.

"Нормативно определените разходи" от колона 5 предполагам, че не се отнася за трудовите договори.

В колона 6 трябва ли да впиша общата сума от удържаните ми лични осигурителни вноски по трудовия договор в Испания? Тогава ще се получи много голяма разлика в данъчна основа и съответния ДДФЛ по ТД от Испания и ако би се удържал в България.

Какво значи "По българското вътрешно законодателство"?- че се прилагат нашите правила за изчисляване на: лична осигурителна вноска, годишна данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ? Как определяме финансовия резултат - колона 8?

Може би е най-добре, ако имам пример с конкретни цифрови данни в съответните графи.

Благодаря за отделеното ми внимание!


Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->