Потребител

Финансов сублизингЗдравейте, казусът е следният:

Как се третира данъчно договорът за финансов сублизинг? Фирма сключва договор за финансов сублизинг и е субризингополучател по този договор.Получава фактура за цялата стойност на лизинга и фактура за първоначална стойност на лизинга,която е 10 % от стойността на целият лизинг. Съгласно погасителен план получава всеки месец фактура за лихва по остатъчната главница по договора за сублизинг и лихва за разсрочено плащане на ДДС,начислен във фактурата за цялата стойност на лизинга.Съгласно погасилетелн план ежемесечно плаща лизиговите вноски.Според документите придружаващи договора,сублизингополучателят изрично е заявил,че няма, и няма и да има претенции върху правото на собственост на лизинговата вещ (в случая лек автомобил.

Получената лизингова вещ,ще бъде отдавана под наем.Фирмата е използвала правото на данъчен кредит,при получаване на фактурата за цялата стойност на лизинга.Как следва да се третира така изложената обстановка?


Отговори

-->