Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Счетоводни и данъчни ефекти от придобиване на дълготрайни активи, финансирано със средства от европейски фондове

Публикувано на: 25.05.2011В счетоводната практика не са редки случаите на придобиване на дълготрайни активи, частично финансирани със средства от европейски фондове. Съответно възникват въпроси, свързани с коректното счетоводно и данъчно отчитане на получените финансирания и придобитите активи.

От счетоводна гледна точка съществуват два подхода на отчитане – брутен и нетен. Ако дружеството прилага МСФО, може да избере един от двата подхода. При прилагане на НСФОМСП може да се ползва само брутният подход.

По-долу ще дадем пример, при който е закупен актив на стойност 100, финансиран с 60% собствени средства и 40% европейско финансиране. Определеният полезен живот на актива е 10 г., съответно счетоводната амортизационна норма е 10%.

Брутен подход

Активът се признава по пълната си стойност, а финансирането се отчита като Приходи за бъдещи периоди/Финансирания (Пасивна сметка). Признават се пропорционално текущи приходи от финансиране за периода на амортизиране на актива.

Счетоводни операции:

- придобиване на актива
Дт Актив - 100
     Кт Доставчици/Пари – 100

- получаване на финансирането
Дт Пари – 40
     Кт Финансиране - 40

- амортизация за първата година
Дт Разходи за амортизация - 10
     Кт Натрупана амортизация – 10

- признаване на приходи от финансиране за първата година
Дт Финансиране - 4
     Кт Приходи от финансиране – 4

Нетен подход

Активът се признава по реалната стойност на разноските по закупуването му, без да се взема под внимание финансирането. По такъв начин се отчитат и по-ниски амортизационни разходи, но не се отчитат и приходи от финансиране. Крайният ефект върху общия финансов резултат от прилагането на двата подхода е идентичен на брутния подход.

Счетоводни операции:

- придобиване на актива
Дт Актив – 60
Дт Вземания по финансиране - 40
     Кт Доставчици/Пари – 100

- получаване на финансирането
Дт Пари – 40
     Кт Вземания по финансиране - 40

- амортизация за първата година
Дт Разходи за амортизация - 6
     Кт Натрупана амортизация – 6

Данъчни ефекти

За данъчни цели по ЗКПО активът се води в данъчния амортизационен план с амортизируема стойност 60, т.е. намалена със стойността на финансирането (както е при нетния подход), независимо от прилагания счетоводен подход. Тук ЗКПО е напълно неутрален и на данъчно задължените лица винаги ще се признава един и същ размер на данъчни разходи (след евентуални преобразувания в ГДД).

Ако прилагате брутния подход, в ГДД намалявате финансовия си резултат със стойността на отчетените приходи от финансирания. Както обикновено, счетоводните разходи за амортизации са в увеличение, а данъчните амортизации в намаление на финансовия резултат при преобразуването.Коментари

Свързани документи със ЗКПО

-->