Georgia Yordanova Georgia Yordanova Потребител

Зареждане с течни горива от бензиностанция за лични нуждиУправител на бензиностанция зарежда безвъзмездно с гориво служебен автомобил, който използва 50 на 50 за дейността и лични нужди. Как следва да се отрази за разход касовия бон? Изцяло ли се приспада от приходите или само разхода за дейността?Как се формира основата за лични нужди -по продажни цени или изписването на горивото по доставни цени?Следва ли да се прави корекция в дневник покупки със знак минус за 50% ддс? И коя е основата за начисляване на 50% ддс – доставна или продажна цена?За 50% фирмен разход следва ли да има пътна книжка?

Как се начислява годишният данък по ЗКПО - 609 /459 или 123/459?


Отговори

Свързани документи със ЗДДС

-->