МОС 540 Одит на Приблизителни Счетоводни Оценки


(В сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2004 г.) 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 


Параграфи

Въведение

1 – 4

Естество на приблизителните счетоводни оценки

5 – 7

Одиторски процедури в отговор на риска от съществени неточности,отклонения и несъответствия в счетоводните приблизителни оценки на предприятието

8 – 10

Преглед и тестване на процеса, използван от ръководството

11 – 21

Използване на независима приблизителна оценка

22

Преглед на последващи събития

23

Оценка на резултатите от одиторските процедури

24 – 27Международен одиторски стандарт (МОС) 540 "Одит на приблизителни счетоводни оценки" следва да бъде разглеждан в контекста на "Предговора към Международните стандарти за контрол върху качеството, одита, изразяването на сигурност и свързаните по съдържание услуги", който излага приложението и обхвата на действие на МОС. 


Въведение

1. Целта на настоящия Международен одиторски стандарт (МОС) е да установи стандарти и да предостави насоки относно одита на приблизителни счетоводни оценки,съдържащи се във финансовите отчети. Настоящият МОС не е предназначен за приложение при проверката на прогнозна финансова информация, въпреки че много от процедурите, описани тук, могат да бъдат подходящи за тази цел.

2. Одиторът получава достатъчни и уместни одиторски доказателства относно приблизителните счетоводни оценки.

3. "Приблизителна счетоводна оценка" означава установената с известно приближение стойност на даден обект при липсата на по-прецизни и точни средства за измерването или оценяването му. Примери са:

• начисленията за обезценка при намаляване стойността на материалните запаси и на вземанията до тяхната очаквана реализируема, респективно възстановима стойност;

• размера на амортизациите за разпределение на стойността на дълготрайните активи върху техния очакван полезен живот;

• начисления на приходи (извън тези, потвърдени с издадени първични документи);

• отсрочените данъци;

• провизиите за загуби в резултат на съдебни производства;

• начисленията на загуби по незавършени договори за строителство;

• провизии за гаранционно обслужване или искове.

4. Ръководството носи отговорност за изготвянето на приблизителните счетоводни оценки, включени във финансовия отчет. Често тези приблизителни оценки се правят в условията на несигурност относно резултата от събития, които са възникнали или е вероятно да възникнат и са свързани с използването на субективна преценка. Като резултат, когато се използват приблизителни счетоводни оценки, рискът от съществени неточности, отклонения и несъответствия е по-голям и в някои случаи одиторът може да определи, че рискът от съществени неточности, отклонения и несъответствия, свързани с определена приблизителна счетоводна оценка, е съществен риск, който изисква специално внимание от негова страна. (Вж. параграфи 108114 на МОС 315 "Разбиране за предприятието и неговата среда, и оценка на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия".)


Естество на приблизителните счетоводни оценки

5. В зависимост от естеството на обекта определянето на приблизителна счетоводна оценка може да бъде просто или сложно. Например начисляването на наем може да бъде просто изчисление, докато начисляването на провизия за обезценка на залежали или със забавена обращаемост материални запаси, може да е свързано със задълбочен анализ на текущите данни и прогноза за бъдещите продажби. При сложни приблизителни оценки може да се изисква високо ниво на специални познания и преценка.

6. Приблизителните счетоводни оценки могат да се определят както като част от постоянно функционираща рутинна информационна система, свързана с финансовата отчетност или могат да бъдат нерутинни, прилагани само в края на отчетен период. В много случаи приблизителните счетоводни оценки се извършват посредством използването на формула, базирана на опит, като например използването на стандартни норми за амортизация за всяка категория от дълготрайни активи или на стандартен процент на приходи от продажбите за изчисляване на провизии за гаранции. В тези случаи е необходимо формулата да се преглежда редовно от ръководството, посредством повторна оценка на оставащия полезен живот на активите или посредством съпоставяне на действителните резултати с приблизителната оценка и коригиране на формулата, когато това е необходимо.

7. Несигурността, присъща на даден обект или липсата на обективни данни, могат да го направят неподлежащ на разумна приблизителна оценка, в който случай е необходимо одиторът да прецени дали одиторският доклад се нуждае от модификация, за да е в съответствие с изискванията на МОС 700 "Одиторски доклади върху финансови отчети. 


Одиторски процедури в отговор на риска от съществени неточности, отклонения и несъответствия в счетоводните приблизителни оценки на предприятието

8. Одиторът разработва и извършва допълнителни одиторски процедури, за да получи достатъчни и уместни одиторски доказателства дали приблизителните счетоводни оценки, направени от предприятието, са разумни при конкретните обстоятелства и когато това е необходимо, дали са оповестени по подходящ начин. Често е по-трудно да се получат доказателства в подкрепа на откриване на съществена неточност, отклонение и несъответствие в приблизителна счетоводна оценка и те ще бъдат по-малко убедителни, в сравнение с наличните доказателства в подкрепа на откриване на съществена неточност, отклонение и несъответствие в другите обекти във финансовия отчет. Разбирането на одитора за предприятието и неговата средата, включително за неговата система за вътрешен контрол, подпомага одитора при идентифицирането и оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия в приблизителните счетоводни оценки на предприятието.

9. За одитора е важно да разбере процедурите и методите, включително съответните контролни дейности, използвани от ръководството при изготвянето на приблизителните счетоводни оценки, за да установи и оцени рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия с оглед да разработи характера, времето на изпълнение и обхвата на допълнителните одиторски процедури.

10. Одиторът приема един или комбинация от следните подходи при одита на приблизителна счетоводна оценка:

(а) преглед и тестване на процеса, използван от ръководството за разработване на приблизителната оценка;

(б) използване на независима приблизителна оценка за сравнение с тази,изготвена от ръководството;

(в) преглед на последващите събития, които потвърждават направената приблизителна оценка. 


Преглед и тестване на процеса, използван от ръководството

11. Стъпките, обичайно включени в прегледа и тестването на процеса, използван от ръководството, са:

(а) оценка на данните и разглеждане на предположенията, върху които се базира приблизителната оценка;

(б) тестване на изчисленията, свързани с приблизителната оценка;

(в) съпоставка, когато това е възможно, на приблизителните оценки, направени в предходни периоди с действителните резултати за тези периоди;

(г) преценка на управленските процедури за одобрение.


Оценка на данните и разглеждане на предположенията

12. Одиторът следва да оцени дали данните, върху които се базира оценката, са точни,пълни и уместни. Когато се използва информация, създадена от предприятието, то е необходимо тя да е последователна спрямо данните, обработвани през информационната система, свързана с финансовата отчетност. Например при потвърждаване на провизия за гаранционно обслужване, одиторът следва да получи одиторски доказателства, че данните в края на периода, свързани с продуктите, които са все още в гаранционен срок, съответстват на данните за продажбите от информационната система, свързана с финансовата отчетност. МОС 500 "Одиторски доказателства", параграф 11, предоставя допълнителни насоки относно изискването за получаване на одиторски доказателства за точността и пълнотата на информацията, генерирана от предприятието, когато тя се използва при изпълнението на одиторски процедури.

13. Също така, одиторът може да потърси доказателства от източници извън предприятието. Например, когато проверява провизия за обезценка поради залежалост на материалните запаси, изчислена чрез обвързване спрямо очакваните (прогнозираните) бъдещи продажби, в допълнение към проверката на вътрешни данни, като предишни нива на продажбите, направени поръчки и тенденции на пазара, одиторът може да потърси доказателства като използва отрасловите прогнози за продажбите и анализите на пазара. По подобен начин, когато се проверяват приблизителните оценки на ръководството на финансовите последици от съдебни процеси и искове,одиторът следва да търси директна комуникация с адвокатите на предприятието.

14. Одиторът следва да оцени дали събраните данни са подходящо анализирани и прогнозирани, за да формират разумна база за определяне на приблизителната счетоводна оценка. Примери са възрастовият анализ на вземанията и прогнозата за броя месеци за доставка на място на даден обект от материалните запаси въз основа на минала и прогнозирана употреба.

15. Одиторът следва да прецени дали предприятието разполага с подходяща база за основните предположения, използвани при приблизителната счетоводна оценка. В някои случаи предположенията се основават върху отрасловата или националната статистика, като например бъдещи инфлационни равнища, лихвени нива, процент на безработица и очакван пазарен ръст. В други случаи предположенията са специфични за предприятието и се базират на вътрешногенерирани данни.

16. При оценката на предположенията, върху които се базира приблизителната оценка, одиторът следва да разгледа, заедно с другите неща, дали те са:

• разумни в светлината на действителните резултати от предходни периоди;

• последователни с тези, използвани за други приблизителни счетоводни оценки;

• последователни спрямо плановете на ръководството, които изглеждат реалистични.

Необходимо е одиторът да обърне особено внимание на предположенията, които са чувствителни към отклонения, субективизъм или са податливи на съществени неточности, отклонения и несъответствия.

17. В случай на сложни процеси на определяне на приблизителна оценка, включващи използването на специализирани техники, може да се окаже необходимо одиторът да използва работата на експерт, например на инженери за оценяване на количествата залежи от минерални руди. В МОС 620 "Ползване работата на експерт" са предоставени насоки как да се използва работата на експерт.

18. Одиторът следва да преглежда постоянно целесъобразността на използваните от ръководството формули при изготвянето на приблизителни счетоводни оценки. Този преглед следва да отрази познанията на одитора за финансовите резултати на предприятието в предходни периоди, практиките, използвани от други предприятия в отрасъла, и бъдещите планове на ръководството, както са оповестени пред одитора.


Тестване на изчисленията

19. Одиторът следва да тества използваните от ръководството процедури за изчисляване. Характерът, времето на изпълнение и обхватът на тестването от страна на одитора ще зависи от такива фактори, като: сложност на изчисленията на приблизителната счетоводна оценка, познанията и оценката на одитора на процедурите и методите, използвани от предприятието при изготвянето на приблизителната оценка, включително съответните контролни дейности, и съществеността на приблизителната оценка в контекста на финансовия отчет.


Съпоставяне на предишни приблизителни оценки с действителните резултати

20. Когато това е възможно, одиторът следва да съпостави приблизителните счетоводни оценки, изготвени за предходни периоди, с действителните резултати от тези периоди, което е полезно за:

(а) събиране на одиторски доказателства относно общата надеждност на процедурите и методите на предприятието по изготвяне на приблизителни оценки,включително съответните контролни дейности;

(б) преценка дали се налагат корекции на формулите за изчисляване на приблизителна оценка;

(в) количествена оценка дали разликите между действителните резултати и предишните приблизителни оценки са били количествено определени и дали, където това е необходимо, са били направени съответните корекции или оповестявания.


Разглеждане на управленски процедури за одобрение

21. Често съществените приблизителни счетоводни оценки се преглеждат и одобряват от ръководството. Одиторът следва да разгледа дали този преглед и одобрение са извършени от подходящото ниво на ръководство и дали това се доказва от документацията, подкрепяща определянето на приблизителната счетоводна оценка.


Използване на независима приблизителна оценка

22. Одиторът може да изготви или да получи независима приблизителна оценка и да я съпостави с приблизителната счетоводна оценка, изготвена от ръководството. Когато използва независима приблизителна оценка, одиторът обичайно следва да оцени данните, да разгледа направените предположения и да тества процедурите за изчисляване, които са използвани при нейното изготвяне. Също така, може да бъде подходящо да се съпоставят приблизителните счетоводни оценки, изготвени за предходни периоди, с действителните резултати за тези периоди.


Преглед на последващи събития

23. Сделки и операции, и събития, които възникват след края на периода, но преди приключването на одита, могат да осигурят одиторски доказателства относно приблизителна счетоводна оценка, направена от ръководството. Прегледът от страна на одитора на тези сделки и операции, и събития може да намали и дори да премахне необходимостта от прегледа и тестването на процеса, използван от ръководството за разработване на приблизителната счетоводна оценка или да използва независима приблизителна оценка, за да се определи разумността на приблизителната счетоводна оценка.


Оценка на резултатите от одиторските процедури

24. Одиторът изготвя окончателната оценка за разумността на приблизителните счетоводни оценки на предприятието, въз основа на познанията му за предприятието и неговата среда и дали тези оценки съответстват на останалите одиторски доказателства, получени в хода на одита.

25. Одиторът следва да разгледа дали са налице някакви значителни последващи сделки и операции или събития, които оказват влияние върху данните и предположенията, използвани при определяне на приблизителните счетоводни оценки.

26. Поради несигурността, присъща на приблизителните счетоводни оценки, оценяването на разликите може да е по-трудно, отколкото в други области на одита. Когато има разлика между приблизителната оценка на одитора за сумата, подкрепена в най-голяма степен от наличните одиторски доказателства, и сумата на приблизителната оценка, включена във финансовия отчет, одиторът следва да прецени дали тази разлика налага корекция. В случай че разликата е разумна, тъй като сумата във финансовия отчет попада в рамките на обхват от приемливи резултати, тя може да не се нуждае от корекция. Ако обаче, според одитора разликата не е разумна, от ръководството следва да се поиска да преразгледа приблизителната оценка.В случай че ръководството откаже да преработи приблизителната оценка, разликата следва да се счита за неточност, отклонение или несъответствие и следва да се разглежда заедно с всички останали неточности, отклонения и несъответствия при преценката, дали отражението є върху финансовия отчет е съществено.

27. Одиторът следва да вземе под внимание и дали отделните разлики, приети за разумни, са насочени в една посока, така че, ако се вземат с натрупване, те могат да имат съществено отражение върху финансовия отчет. При тези обстоятелства одиторът следва да оцени приблизителните счетоводни оценки, взети като цяло.-->