Дора Павлова Дора Павлова Потребител

Данъчни временни разликиМоля, да ми разясните как точно ще се формира временна разлика съгласно МСС 12 и отсрочен данък при следния казус:

Год.данъчни аморт. за 2010г. - 100 хил.лв;

Год.счетоводни аморт. за 2010г. - 50 хил.лв.

/До 2010г данъчните аморт са равни на счетовдните/ .

Счетоводен фин.резултат загуба за 2010г - 250 хил. Данъчна загуба за 2010 г - 300 хил.лв.; за 2009 - 200 хил.лв

Приложими счетоводни стандарти - МССОтговори

 • Здравейте,

  В хипотезата на пълно счетоводно признаване на отсрочени данъчни активи, т.е. имате сигурност, че ще успеете да приспаднете данъчните си загуби от бъдещи облагаеми резултати, счетоводните ефекти са следните:

  - Дълготрайни активи

  Понастоящем за фирмата е възникнала данъчна облагаема разлика, тъй като фирмата е признала повече данъчни амортизации отколкото счетоводни, което означава, че в бъдеще ще съществува обратният ефект (т.е. обратно проявление на временната разлика) и фирмата ще признава по-ниски данъчни амортизации и съответно ще дължи по-висок данък.

  Размер на облагаемата разлика - 50 000 лв.
  Отсрочен данъчен пасив - 5 000 лв. (50 000 лв. временна разлика * 10% данъчна ставка)

  - Данъчни загуби

  Данъчните загуби пораждат отсрочени данъчни активи, тъй като водят до намаляване на сумата на дължимите данъци в бъдещи периоди. В случая ефектът е 30 000 лв. (300 000 лв. данъчна загуба * 10% данъчна ставка).

  Ако в годишната данъчна декларация няма други преобразувания, т.е. други временни разлики, то счетоводните записвания са:

  Дт Разходи по отсрочени данъци - 5 000
  Кт Отсрочен данъчен пасив - 5 000

  Дт Отсрочен данъчен актив - 30 000
  Кт Приходи по отсрочени данъци - 30 000

  В годишните финансови отчети ефектите от отсрочените данъци се представят нетно, което означава, че ще бъде посочено нетно изменение на отсрочен данъчен актив (напр. данъчна загуба от предходните години) с + 25 000 лв., съответно - приходи по отсрочени данъци от 25 000 лв.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • Временните разлики не се ли отразяват директно през с/ка 123, а не през гр. 60 или гр. 70?

  В началото на годината си прехвърлям салдото от текуща печалба в печалба от минали години и едва след това ли правя обратното проявление?

  Обратното проявление кога се отразява при направения разход ли или в края на годината?

  http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=8650.0
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->