Боби М Боби М Потребител

Завеждане на актив извзет от лизинг като служебенЗдравейте, имаме следния казус:


Автомобил (4+1) отдаден на финансов лизинг (ползван ДК). Автомобила е иззет и е държан като актив за продажба – на стойност 12000 лв. В последствие е взето решение актива да се ползва като служебен за компанията. Трябва да се върне ДК в размер на 2400 лв. според чл. 79(3) от ЗДДС. Направената оценка показва пазарна цена 15000 лв с ДДС. 1. На каква ст-ст трябва да се заведе Актива – 12500+2500=15000 или 12500+2400=14900 лв.?

 2. Приходът над 14000лв. (12000+ 2400) като приход от продажба или като приход от преоценка трябва да бъде признат?Отговори

 • Здравейте,

  Има някои неизяснени моменти в запитването Ви. Например какво представлява стойността от 12 000 лв., по която сте завели актива? Това първоначалната му покупна цена ли е или нещо друго? В тази връзка ДДС в размер на 2 400 лв. е начисленото ДДС по първоначалната фактурата за придобиване ли е?

  Все пак мога да дам някои общи коментари:

  1. Стойност на завеждане на актива
  Считам, че активът трябва да се заведе по изчислена стойност на придобиване. В тази връзка първоначалната покупна цена на актива на този етап вече е ирелевантен фактор, предвид ефективното изпълнение на част от лизинговия договор и съответното получаване на лизингови плащания от лизингополучателя. От тази гледна точка коректната стойност на придобиване би била сумата на неплатената главница по лизинговия договор към момента на изземването на актива (евентуално минус сумата на главницата, която все пак ще се търси като плащане от лизингополучателя). Считам тази сума за релевантен критерий за определяне на стойността на придобиване на актива, тъй като това е сумата, от която лизингодателят ефективно се отказва, за да придобие актива. С други думи получава обратно актива чрез изземването му, а се отказва от получаването на пари.

  2. Корекция на данъчен кредит
  Да, следва да се направи корекция на данъчен кредит по ЗДДС, предвид ползването на актива от един момент нататък за цели, за които не е налице правото на данъчен кредит. Вие обаче споменавате чл. 79, ал. 3 от ЗДДС, докато правилния ред за корекция е по чл. 79, ал. 6, т. 2 от ЗДДС. Това означава, че следва да се направи не пълна корекция на данъчен кредит, а пропорционална такава. Трябва да се вземе предвид срокът, през който активът е ползван за дейност, за която е налице правото на данъчен кредит, а предоставянето на актив по лизингов договор е именно такава дейност. На практика срокът, през който ефективно е бил в сила лизинговият договор преди да бъде прекратен, е срок, за който се признава данъчен кредит.

  3. Преоценка на актива
  Тъй като споменавате за евентуален приход (от продажба или преоценка) на актива, следва ясно да се отбележи, че Вие имате право да увеличавате стойността на актива над стойността на придобиването му само ако прилагате МСФО и сте избрали алтернативния счетоводен подход за преоценка на дълготрайните активи. Но дори и тогава няма да отчетете текущ приход, а ще формирате резерв от последваща оценка на актива.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->