pfver pipiva pfver pipiva Потребител

Бракуване на плодове и зеленчуциКак се бракуват плодове и зеленчуци и начислява ли се ДДС? С кои счетоводни статии се осчетоводява протокола за брак?Отговори

 • Здравейте,

  Бракуването на плодове и зеленчуци се извършва съобразно процедурите за брак във фирмата, за която работите. Няма някакви нормативни правила, а само общи принципи. С документите за брак е важно да се удостовери най-малкото следното:
  - артикули и грамаж на брака
  - причини за брака
  - отговорно лице, ако то ще поеме разноските

  По отношение на ДДС третирането има хипотези, в които начислявате ДДС и такива, в които не го правите. За Ваша референция Ви давам пасаж от ЗДДС:

  Ограничения за корекции


  Чл. 80. (1) (Доп. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Корекции по чл. 79, ал. 1 - 7 не се извършват:
  1. ако стоките или услугите са използвани за доставки по чл. 70, ал. 3, както и в случаите по чл. 10;
  2. ако данъчният режим на доставките, за които регистрираното лице използва стоките или услугите, бъде променен със закон;
  3. за стоки или услуги, ако са изминали 5 години от началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит, а за недвижимите имоти - 20 години.
  (2) Корекции по чл. 79, ал. 3 не се извършват в случаите на:
  1. (доп. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) унищожаване, липса или брак, причинени от непреодолима сила, както и в случаите на унищожаване на акцизни стоки под административен контрол по реда на Закона за акцизите и данъчните складове;
  2. унищожаване, липса или брак, причинени от аварии или катастрофи, за които лицето може да докаже, че не са причинени по негова вина;
  3. липси, произтичащи от промяна на физико-химичните свойства в нормални размери, съответстващи на установените норми за пределни размери на естествените фири, и липси на стоки при тяхното съхраняване и транспортиране съгласно утвърдените стандарти, нормали и други нормативни актове;
  4. технологичен брак в допустимите норми, определени с технологичната документация за съответното производство или дейност;
  5. брак поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт;
  6. брак на дълготрайни материални активи по смисъла на Закона за счетоводството, когато балансовата им стойност е по-ниска от 10 на сто от отчетната им стойност.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случаите на корекции по чл. 79, ал. 10 лицето дължи пълния размер на ползвания данъчен кредит независимо от срока по ал. 1, т. 3.

  По принцип бракът е разход за фирмата. В редки случаи можете да вмените отговорност и на МОЛ поради например немърливост при съхранение на стоката и той да поеме разноските.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->