Георги Колев Георги Колев Потребител

Неправомерно пускане в отпускЗдравейте,


Работя като бояджия във фирма за метални конструкции. От 2-3 месеца работата намаля и началниците ме карат да работя друга работа, която аз отказвам.


Преди ден ми казаха, че ме пускат в отпуск. Имат ли това право?


Благодаря предварително!Отговори

 • Чл. 173. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) До 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. Данните, които се съдържат в графика, и редът за неговото изменение се уреждат с наредба на Министерския съвет.

  .......................

  (7) Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово писмено искане или съгласие:

  1. по време на престой повече от 5 работни дни;

  2. при ползване на отпуска едновременно от всички работници или служители, предвидено в нормативен акт, в колективен трудов договор или в правилника за вътрешния трудов ред;

  3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) в случай че до определената в графика по ал. 1 начална дата за ползване на отпуска работникът или служителят не е поискал ползването му.

  ....................................


 • Здравейте,
  create 1234 е отговорил доста изчерпателно, аз само искам да допълня нещо. Работодателят има право само да разреши ползването на платен или неплатен годишен отпуск, в зависимост от молбата и желанието на работника или служителя.
  Работодателят няма право еднолично, без молба от служителя или работника да го "пуска" в неплатен отпуск.

  В ал.7 се посочват случаите, когато работодателя има право да предостави платения годишен отпуск без писмено искане или съгласие от служителя или работника. Един от посочените случаи е по време на престой повече от 5 работни дни.
  Според чл. 120 от Кодекса на труда, в случай на производствена необходимост, както и при престой, работодателят може да възлага на работника или служителя без да е необходимо да получи неговото съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 дни през една календарна година, а в случаите на престой - докато той продължава.
  Престой се обявява от работодателят, когато по производствени причини се налага преустановяването на работата в даден участък или работно място. Това налага преместването на работниците или служителите на нова работа в същото населено място, която трябва да съответства на квалификацията и здравословното им състояние.
  Ако работодателят няма възможност да осигури преместване на друго работно място той има право да предостави платения годишен отпуск на работниците или служителите и без тяхното съгласие по време на престой повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители
  В случаите на престой или производствена необходимост, които не са по вина на работника или служителя се изплаща брутното трудово възнаграждение, съгласно чл. 267, ал. 1 от Кодекса на труда.

  Поздрави,
  Доника Маринова

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->