Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Признаване на Амортизации и Разходи по Придобиването на ДМА

Публикувано на: 08.07.2011

Решение № 5758 от 27.04.2011 год. по Адм. дело. № 13072/2010 год., І Отд. на ВАС 


Чл. 59 ЗКПО

Чл. 67 ЗКПО


Върховният административен съд на Република България - Първо А отделение, в съдебно заседание на тринадесети април две хиляди и единадесета година в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Т.Н.

ЧЛЕНОВЕ:

С.П.

Б.Ц.


при секретар Г.У. и с участието на прокурора И.В. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № 13072/2010


Производство по чл. 208 и сл. от АПК вр. чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано по касационна жалба на ЕТ „П-Д.Б.“ със седалище и адрес на управление гр. К., с. Р., ул. "М.П." № 1, представляван от Д.С.Б., чрез адв. Г.Б., против Решение № 1069 от 14.07.2010 г. на Пловдивски административен съд по адм. д. № 745 по описа за 2010 г., с което е отхвърлена жалбата на търговеца против ревизионен акт /РА/ № 090900232 от 27.11.2009 г. на орган по приходите при ТД на НАП К., потвърден с Решение № 90 от 10.02.2010 г. на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. П. при ЦУ на НАП, в частта му, с която на РЛ са определени задължения както следва: данък по чл. 48 ЗДДФЛ за 2007 г. в размер на 4 594 лв. и 860,48 лв. лихви; данък по чл. 48 ЗДДФЛ за 2008 г. в размер на 1 287,08 лв. и 142,14 лв. лихви.

В касационната жалба се твърди, че съдебното решение е неправилно като постановено при пороци по чл. 209, т. 3 АПК, изразяващи се в неправилно прилагане на чл. 59, ал. 1 и 2 от ЗКПО; противоречиви мотиви относно ползването на процесния актив; необоснован извод за неправилно плащане на 13 495,23 лв. по фактура № 1150383/29.10.2007 г. Иска се отмяна на решението.

Ответникът по касационната жалба дирекция "ОУИ" П." при ЦУ на НАП не взема становище по нея.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба в подробно становище по съществото на делото.

Върховният административен съд, състав на първо "а" отделение, като обсъди допустимостта на касационната жалба и направените в нея оплаквания, при спазване на разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, но неоснователна, поради следното:

Спор по фактите пред първоинстанционния съд не е имало.

Описаната в РА административна сграда, заведена като ДМА в предприятието на РЛ, не е била използвана в дейността на търговеца и не е носила икономически изгоди през двата процесни периода. Сградата е с балансова стойност 84 205 лвд. за нея са начислени и отчетени разходи за амортизации в размер по 3 368 лв. за всеки от процесните периоди. При ревизията са констатирани годишни отчетени счетоводни разходи за амортизации в размер на 7 828 лв. за всяка година, а амортизациите за процесната административна сграда са 3 368 лв. годишно, при което с посочената стойност на амортизация за сградата са увеличени ФР за периодите.

Съгласно чл. 54. ал. 1 ЗКПО, при определяне на данъчния финансов резултат се признават годишните данъчни амортизации, определени по реда на тази глава. Счетоводните разходи за амортизации не се признават за данъчни цели. При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със счетоводните амортизации, независимо от това дали отчитането им води до намаляване на счетоводния финансов резултат за годината на счетоводното им отчитане. Съгласно чл. 59 ЗКПО, начисляването на данъчни амортизации се преустановява, когато съответният актив временно не се използва (не носи икономическа изгода) през период, по-дълъг от дванадесет месеца. Начисляването се преустановява от началото на месеца, следващ месеца, през който е изтекъл срокът по изречение първо, и се възобновява от началото на месеца на връщането на актива в експлоатация. Данъчният амортизируем актив не се отписва от данъчния амортизационен план. При определянето на данъчния финансов резултат за годината, през която е изтекъл дванадесетмесечният срок по ал. 1, годишната данъчна амортизация на данъчно задълженото лице се намалява с размера на начислената данъчна амортизация за актива през дванадесетте месеца, през които активът не се е използвал. С размера на намалението по изречение първо се коригират стойностите на данъчния амортизируем актив към датата на преустановяване начисляването на данъчна амортизация, както следва: 1. намалява се начислената данъчна амортизация за актива; 2. увеличава се данъчната стойност на актива.

Не е било спорно и това, че РЛ е осчетоводило като разход за външни услуги сумата 13 495,23 лв, платена от него по фактура № 1150383/29.10.2007 г. за транспортирането на придобитото МПС Фадрома. Правилно съдът е потвърдил заключението на ревизиращите, че посоченото МПС е следвало да бъде заведено като дълготраен материален актив /ДМА/, а разходите за транспортирането му от Ш. до Б. -да бъдат осчетоводени като част от цената на придобиване. Съгласно чл. 67 ЗКПО, счетоводните разходи, формиращи данъчен амортизируем актив, включително последващите разходи, не се признават за данъчни цели, което е и основание за увеличението на ФР. Правилно съдът се е позовал на приложимата разпоредба на т. 4 от Счетоводен стандарт 16-Дълготрайни материални активи, съгласно която всеки ДМА първоначално се оценява по цена на придобиване, включваща покупната цена и всички преки разходи, като като преки разходи са определени тези, които са необходими за привеждане на актива в работно състояние в съответствие с предназначението му, включително разходите за първоначална доставка и обработка.

Водим от горното и на осн. чл. 221, ал. 2, предл. първо АПК, Върховният административен съд, състав на първо "а" отделение


РЕШИ:


ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1069 от 14.07.2010 г. на П.ски административен съд по адм. д. № 745 по описа за 2010 г.

Решението не подлежи на обжалване.Коментари

Свързани документи със ЗКПО

-->