Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Основания за Прекратяване на Трудовия Договор

Публикувано на: 15.07.2011

Практика чл. 328 КТ

Решение № 2301 от 24.01.2007 г. по гр. д. № 947/2004 г., III г. о. на ВКС


Публикувано: Бюлетин на ВКС, кн. 4 от 2006 г.


Основанията за прекратяване на трудовия договор са установени по нормативен ред и са изчерпателно изброени. Всяко от тях съдържа фактически състав, който не се припокрива с никой друг. Затова те са взаимно незаменяеми, а в по-голямата си част са и несъвместими. Работодателят трябва да определи кое от тях да приложи в съответствие с фактите от действителността и това е едно от изискванията за законно упражняване на правото на уволнение.


Чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ

Чл. 344 КТДокладчик председател на отделение Т. М. Предмет на разглеждане в касационното производство е решение, с което са уважени обективно съединените исковете на Н. А. К. срещу Г. Д. Д. за признаване незаконност на уволнение и за отмяна на заповедта, с която то е извършено на основание чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ, за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност "началник на данъчна служба - гр. С. З." и за заплащане на обезщетение за принудителна безработица поради това уволнение в размер на *** лева. Решаващият съд е приел, че процесната заповед е незаконна. Основанието за уволнение, записано в цифровата част на заповедта - чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ, не съответства на фактическата обстановка, изложена в текстовата й част и поддържана в хода на делото. Тя установява премахването на заеманата от ищеца длъжност и създаването на нова, с различни трудови задължения и компетентност. В този случай обаче работодателят е трябвало да приложи друго основание за уволнение - чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, което не може да се замени с използваното.Решението е правилно. Трябва да се подкрепят прецизните мотиви на въззивния съд, изложени в разглежданото решение. Основанието за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ е самостоятелно и не се припокрива с никое друго основание за прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя. То може да се използва тогава, когато е настъпила обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор от страните, по причина, която е извън специално уредените - напр. когато работникът или служителят не получи лицензи или разрешения, от които се нуждае за да изпълнява работата си, когато бъде отстранен от работа по силата на наложена процесуална мярка от прокурора или съда, когато му бъде отнето свидетелството за провоуправление на МПС, а то е необходимо за длъжността "шофьор", когато трябва да му се направят имунизации, несъвместими със здравето му и т.н. Обективната невъзможност може да засегне и работодателят, но тази хипотеза е рядко срещана в практиката.Основанията за прекратяване на трудовия договор са установени по нормативен ред и са изчерпателно изброени. Всяко от тях съдържа фактически състав, който не се припокрива с никой друг. Затова те са взаимно незаменяеми, а в по-голямата си част са и несъвместими. Работодателят трябва да определи кое от тях да приложи в съответствие с фактите от действителността и това е едно от изискванията за законно упражняване на правото на уволнение, което подлежи на съдебен контрол и е основен предмет на разглеждане по делата с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ.Коментари

Свързани с Кодекса на труда

-->