Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Обективна Невъзможност за Изпълнение на ТД по Смисъла на чл. 328 КТ

Публикувано на: 15.07.2011

Практика чл. 328 КТ

Решение № 2169 от 11.03.2005 г. по гр. д. № 3223/2002 г., III г. о. на ВКС


Публикувано: Бюлетин на ВКС, кн. 9 от 2004 г.


Обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор по смисъла на чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ е налице, когато длъжността заемана от работника или служителя се запазва, но изпълнението й е невъзможно по причини обективни за последния или за работодателя. Промяната на щата не се включва в понятието "обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор". Изменението на щата е самостоятелно правно основание за прекратяване на трудовия договор и при наличието му работодателят няма право да уволни работника или служителя по реда на чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ.


Чл. 344, ал. 1, т. 1 – 3 от КТ

Чл. 328, ал. 1, т. 12 от КТ

Чл. 328, ал. 1, т. 2, 2-ра хипотеза от КТДокладчик съдия С.Ч. С цитираното второинстанционно решение състав на В. окръжен съд е отменил решение от 17.01.2002 г. по гр. д. № 1656/2000 г. на В. районен съд в частта, с която са отхвърлени искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 - 4 КТ, имуществената претенция за обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ до размер на 673.62 лв. и е постановил ново за уважаване на същите искове, присъдил е законна лихва върху обезщетението по чл. 225, ал. 1 КТ от 28.07.2000 г. до окончателното му изплащане и е оставил в сила първоинстанционното решение в останалата обжалвана част - относно иска за обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ за разликата от присъдената сума до пълния претендирай размер от 713 лв. Предмет на касационна проверка е второинстанционното решение в частта, с която след отмяна на решението на районния съд въззивната инстанция се е произнесла по съществото на спора. Решаващият състав е приел по същество, че приложеното основание за уволнение - чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ не е налице, тъй като осъщественото от работодателя изменение на щата въпреки реализирането му в изпълнение на заповед на кмета на община П. Т. за трансформиране на съществуващата в ЦДГ, щатна бройка - "1/2 шофьор и 1/2 работник по ремонт и поддръжка" в 1А щатна бройка "шофьор" и 1/2 щатна бройка "огняр и работник по ремонт и поддръжка" не съставлява обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор по смисъла на разпоредбата.Решението е правилно.В конкретният случай е налице промяна в щата, изразяваща се в премахване на съществувалата единствена по естеството си длъжност "1/2 шофьор и 1/2 работник по ремонт и поддръжка" и създаване на нови длъжности - 1/2 щатна бройка "шофьор" и 1/2 щатна бройка "огняр и работник по ремонт и поддръжка". Ищецът е уволнен на друго основание-обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор, чийто фактически състав се определя като създадена нова обстановка, при която реалното изпълнение на трудовия договор е станало невъзможно. Причините породили тази нова обстановка произтичат от фактори, независещи от волята на страните. Следователно невъзможността за изпълнение на насрещните задължения по трудовото правоотношение е следствие на обективни обстоятелства. Изменението на щата е самостоятелно правно основание за прекратяване на трудовия договор и при наличието му работодателят няма право да уволни работника или служителя по друг фактически състав. Ответникът по претенциите е уволнил ищеца по друг фактически състав - чл. 328, ал. 1 т. 12 КТ . Неговите елементи не се покриват с промяната, настъпила в резултат на изменението на съдържанието на трудовата функция. Неправилно в касационната жалба "трансформацията" на процесната длъжност се свързва с основанието по чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ. При всяка промяна на щата водеща до премахване на трудовата функция поради нейното ликвидиране или комбиниране с други трудови функции, в последната хипотеза създаване на нова длъжност, изпълнението на предишната длъжност е невъзможно, защото не съществува. Тези промени обаче не се включват в понятието за "обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор" в аспекта на чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ. Нормата се отнася до положения, при които длъжността заемана от работника или служителя се запазва, но изпълнението й е невъзможно по причини обективни за работодателя или работника или служителя. Настоящата хипотеза не попада в този кръг от случаи. Взаимоотношенията между кмета на общината и работодателя във връзка с реализиране на правомощията им по изменение на щата също така не обуславя невъзможност за престиране на задължения по трудовия договор в контекста на разглежданата норма на чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ, защото разпоредбата не третира отношенията между работодателя и други органи по изменение на щата, а обстоятелства, които при запазване на длъжността изпълнявана от работника или служителя водят до невъзможност за реализиране на правата и задълженията по трудовия договор.Коментари

Свързани с Кодекса на труда

-->