Йорданка Терзийска Йорданка Терзийска счетоводител

Данък върху дивидентСобственик на ЕООД получава дивидент през 2011 год. Каква декларация трябва да подаде в НАП и трябва ли да внесе данък по ЗДДС когато е над 50 000?Отговори

 • Ако собственика на ЕООД не е чуждестранно лице, то не следва да се подава декларация в НАП. Трябва да се плати данък за получения дивидент в размер на 5%, до края на месеца , следващ този на вземане на решението от Общото събрание. Да се подаде до 30 април 2012 г справка по чл.73 от ЗДДФЛ:

  Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените доходи на физически лица през данъчната година. При преобразуване или прехвърляне на предприятие справката се изготвя от правоприемника


  (3) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Доходите по чл. 38, ал. 1 се включват в справката по ал. 1 за данъчната година, през която е взето решението за разпределяне на дивидента, за данъчната година на начисляване на разхода - в случаите на скрито разпределение на печалбата, или за данъчната година на начисляване на ликвидационния дял.
 • Здравейте,
  до колкото разбирам, питате за физическо лице, собственик на ЕООД, което получава дивидент над 50 000лв?
  ЗДДС категорично определя Данъчно задължените лица в чл.3, а те са "всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея".
  В същият чл.3, ал. 3 се описват дейностите, които НЕ СА независима икономическа дейност - дейността на физическите лица, които не са еднолични търговци, за осъществяваната от тях дейност, уредена в закон, по управление и контрол на юридически лица.
  Това категорично изключва управителят на ЕООД, който получава дивиденти от това да се счита като данъчно задължено лице, следователно не подлежи на регистрация и не дължи ДДС!

  Колегите са описали преди мен, какви данъци дължи физическото лице за придобитият доход и как трябва да го декларира, затова няма да се повтарям.

  Поздрави,
  Доника Маринова

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->