Издаване и Заверяване на Осигурителни Книжки на Лица Наети от Физическо Лице

Публикувано на: 28.07.2011

Издаване и Заверяване на Осигурителни Книжки на Работници или Служители, Наети по Трудов Договор от Осигурители, Които не са Еднолични Търговци или Юридически Лица 


На основание чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица териториалните поделения на Националния осигурителен институт издават осигурителни книжки на работници или служители, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица. В тях се вписват осигурителният стаж, осигурителният доход, размерите на осигурителните вноски, данни за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на дете.


Издаване на осигурителни книжки За издаване на осигурителна книжка на работещите по трудово правоотношение при работодател, който не е едноличен търговец или юридическо лице, се подава искане за издаване на осигурителна книжка образец ОК-3. Искането се попълва и подава от работодателя в съответното ТП на НОИ по постоянния му адрес, ако той е физическо лице, или по адрес на управление на работодателя, който не е юридическо лице. Искането за издаване на осигурителна книжка се подписва от работодателя.

Издаването на осигурителни книжки на работещите по трудово правоотношение при работодател, който не е едноличен търговец или юридическо лице, задължително се извършва след проверка в регистъра на трудовите договори за подадено уведомление по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда.

Образецът на искане за издаване на осигурителна книжка ОК-3 може да бъде получен в териториалните поделения на НОИ или да бъде изтеглен от интернет-страницата на НОИ на адрес: www.noi.bg.

Заверяване на осигурителни книжки Осигурителните книжки се заверяват от ТП на НОИ по постоянен адрес на физическото лице – работодател, или по адрес на управление на осигурителя, който не е юридическо лице към момента на поискване на заверяването, независимо от това кое ТП на НОИ е издало книжката. Книжките за заверяване се представят от осигурителите. Заверяването на осигурителните книжки се извършва при прекратяване на трудовия договор или по искане на осигуреното лице за всяка календарна година до изтичане на следващата година.

Осигурителите попълват всички необходими данни в осигурителната книжка, свързани с осигурителния стаж и доход на осигуреното лице.

За всяка година осигурителен стаж се попълват две идентични страници от книжката – лист 1 и 2. Попълват се данни за работните дни за всеки месец от годината, зачетени за осигурителен стаж. Вписва се размерът на осигурителния доход, върху който са внесени или са дължими осигурителните вноски. Попълват се получени суми за социални разходи, изплатени обезщетения по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда и други аналогични доходи, ако осигурените лица са получили такива суми. Отбелязва се и размерът на осигурителната вноска в процент за сметка на осигурителя и за сметка на осигуреното лице.

На обратната страна на лист 1 и 2 от осигурителната книжка се попълват данни за времето, през което работещите по трудови договори, осигурени за общо заболяване и майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, са били неработоспособни, ползвали са отпуск за бременност, раждане или отглеждане на дете.

Заверяването на осигурителните книжки се извършва след като осигурителите представят документи, с които удостоверяват размера на трудовото възнаграждение, върху което се дължат вноските за държавното обществено осигуряване за наетите по трудово правоотношение лица. Извършва се и проверка на данните, подадени за осигурените лица с декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице". Когато осигурителите не са подали декларации или са допуснали грешки при попълването, те следва да ги отстранят.

Заверената осигурителна книжка се представя от осигурените лица за отпускане на пенсиите по реда на Кодекса за социално осигуряване.

Източник: - официалния сайт на НОИ - www.noi.bgКоментари

Свързани с Кодекса на труда

-->