Процедури за Прилагане при Преобразуване на Дружество

Публикувано на: 28.07.2011

Разяснение изх. № 1-8 от 20.01.2011 г. на НАП


Относно: Подаване на Декларация Образец № 1 и 6 по Наредба № Н-8 От 29 Декември 2005 г., Подаване На Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и Внасяне на Данъка, Подаване на Декларация по чл. 92 от ЗКПО, Прилагане на Системата Интрастат, при Условие на Преобразуване на ДружествоВъв връзка с Ваше запитване, постъпило в дирекция "ОУИ" – гр. ……, заведено с вх. № ………… 2011 г., изразяваме следното становище:

Видно от описаното в запитването е извършено преобразуване на еднолично дружество с ЕИК по регистър Булстат чрез промяна на правната форма в еднолично акционерно дружество и нов ЕИК по регистър Булстат считано от 05.01.2011 г. Заплатите на работещите за м. декември 2010 г. следва да бъдат изплатени през м. януари 2011 г. През м. януари 2011 г. работниците имат по 2 отработени дни в едноличното дружество и 19 отработени дни в акционерното дружество. Поставени са следните въпроси:


По прилагане на осигурителното законодателство : 

               1. В платежните, с които трябва да бъдат наредени плащанията, касаещи задължителните осигурителни вноски за м. декември 2010 г. кой ЕИК следва да бъде посочен? 

               2. Декларации обр. 1 и 6 по кой ЕИК следва да бъдат подавани, тъй като заплатите за м. декември 2010 г. се изплащат през м. януари 2011 г.?

               3. Декларация обр. 1 и 6 за м.януари 2011 г. трябва ли да се подава по двата Булстат?

               4. Това води ли до два записа на едно и също лице за м. януари 2011 г.?

               5. Информацията за болничните листове издадени от м. декември 2010 г. например до 15 януари 2011 г. също ли трябва да се дели?

               6. Ако се правят корекции по декларация обр. 1 за в бъдеще за по-стари периоди от 05.01.2011 г. с Ваше разрешение или по предписание от РУСО на коригиращия запис стария ли ЕИК следва да бъде?

По прилагане на ЗДДФЛ и ЗКПО :

               1. Предстои подаване до края на м. януари 2011 г. декларация по чл. 55 ЗДДФЛ за последното тримесечие на 2010 г. / когато дружеството е било ЕООД/ и внасяне на данъка за м. 12.2010 г. Декларацията чрез кой ЕИК трябва да се подаде, както и платежното?

               2. Същия въпрос се отнася и за подаване на декларация по чл. 92 от ЗКПО за финансовата 2010 г. и за внасяне на евентуално дължимия корпоративен данък до 31.03.2011 г.?

               3. Има ли изискване за подаване на финансов отчет към датата на заличаване на старото дружество за неговата дейност от 01.01.2011 г. до 04.01.2011 г. вкл. в компетентната дирекция СДО на НАП … и ако има в какъв срок следва да бъде подаден той и кои елементи да съдържа?

               4. Въпрос свързан с подаване на данни по система Интрастат - старото дружество подлежи ли на дерегистрация, чрез какви документи, в какви срокове, или това се извършва служебно съгласно Наредба № Н-4 от 21.12.2007 г. след като ЕООД – то се дерегистрира по ДДС считано от 05.01.2011 г.?

               5. При наличие на документ/кредитно известие/ получено през м.януари 2011 г. отнасящо се за върната резервна част, закупена с фактура от Белгия през м.06.2010 г. как би следвало най-правилно да намери отражение в системата Интрастат - чрез коригираща декларация за м. юни 2010 г. и как би следвало това да се отрази след като са минали повече от три референтни периода от месеца на деклариране на покупката? Коригиращата декларация с кой ЕИК трябва да се подаде и възможно ли е това да стане по електронен път след дерегистрацията по системата Интрастат на старото дружество ?


При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство, изразяваме следното становище:

По прилагане на осигурителното законодателство Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходи от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец не по-късно от деня, следващ деня на възникване на последното задължение за внасяне на вноските за този месец, освен при изплащане на аванс, който не е единствено плащане за месеца.

Съгласно чл. 3, ал. 3 от цитираната Наредба, декларация образец № 6 се подава от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са били дължими осигурителните вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данъкът по чл. 42 от ЗДДФЛ.

В чл. 2, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от наредбата е указано, че работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларации по образец 1, и 6, приложения № 1 и № 4, в които се вписват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца /клона/поделението/.

Съгласно чл. 3, ал. 5 от Наредбата в сила от 01.01.2011 г. декларации образец 1 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината за която се отнасят. След този срок декларации образец 1 се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция по приходите или националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.

В Указание за попълване на декларация образец 1 в т. 1 е указано че с код корекция "К" не се коригират данни в т. 2, 3, 4 и 5 /5.1 и 5.2/ от декларацията. А в точка 4 от същата се попълва код на осигурителя- попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ ЕИК на търговеца.

Редът за внасяне на осигурителни вноски е регламентиран в чл. 7 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/. Съгласно ал. 7 от същия работодателите, осигурителите, самоосигуряващите се лица и осигурителните каси внасят по съответната сметка на компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите чрез съответните банки, лицензиран пощенски оператор или поделенията им задължителните осигурителни вноски, като ползват единния индентификационен код. На основание ал. 8 на чл. 7 от с.з., дължимите осигурителни вноски се внасят от осигурителите за всеки месец поотделно чрез прехвърляне от сметките си по съответната сметка на държавното обществено осигуряване и на допълнително задължително пенсионно осигуряване при изплащане или начисляване на трудовите възнаграждения, включително за авансови плащания.

В десетдневен срок от обнародване в "Държавен вестник" на вписването за преобразуване на правната форма на дружеството, следва да се подаде уведомление за промяна на работодателя по чл. 123 от КТ. Уведомлението съгласно Приложение № 5 се подава от работодателя, който приема работниците и служителите, когато неговият ЕИК по Регистър БУЛСТАТ е различен от този на предишния работодател, на основание чл. 3, ал. 2, т. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ.

В зависимост от датата от която са прехвърлени работниците и служителите, за тях се променя и работодателят /осигурителят/.

Във връзка с гореизложеното, считаме, че декларации образец № 1 и образец № 6 и дължимите осигурителни вноски до датата на прехвърляне на работниците и служителите следва да са по "стария" БУЛСТАТ, а след тази дата –по БУЛСТАТ на новосформираното дружество.

Във Вашия случай за м. януари 2011 г. за лицата които имат отработени дни в старото дружество и в новото дружество следва да се подадат данни с две основни декларации образец 1. Една с данни за осигуреното лице за периода на осигуряване до 04.01.2011 г. като посочите ЕИК по Регистър БУЛСТАТ /ЕИК на търговеца на старото дружество и втора за периода от 05.01.2011 г. по новия БУЛСТАТ /ЕИК на търговеца. По същия начин за месеца се подава и декларация образец 6 – една за дължимите вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ до 04.01.2011 г. и другата за периода от 05.11.2011 г. като се посочват съответно стар/нов ЕИК по Регистър БУЛСТАТ /ЕИК на търговеца.

С оглед недопускане на несъответствия между постъпилите суми и декларираните задължения за осигурителни вноски по съответния БУЛСТАТ/ ЕИК на търговеца, е необходимо идентификаторът на осигурителя, вписан в платежните документи за внасяне на задължителните осигурителни вноски да съответства на идентификатора, който се попълва в декларациите образец № 1 и № 6.

По прилагане на ЗКПО :

На основание чл. 264, ал. 1 от Търговския закон търговско дружество /преобразуващо се дружество/ може да се преобразува чрез промяна на правната форма, като се превърне в търговско дружество от друг вид /новоучредено дружество/.

Промяната на правната форма има действие от деня на вписването в търговския регистър видно от чл. 264 з от ТЗ. Резултата е следният, преобразуващото се дружество се прекратява и възниква новоучреденото, а правата и задълженията на преобразуващото се дружество преминават изцяло върху новоучреденото дружество. Новоучреденото дружество става правоприемник на преобразуващото се дружество, което се прекратява без ликвидация Данъчното третиране при преобразуване чрез промяна на правната форма е регламентирано в чл. 116 от ЗКПО. Съгласно която, в случаите на преобразуване чрез промяна на правната форма по чл. 264 от Търговския закон, чл. 115 /данъчно облагане за последния данъчен период/ и чл. 117 от ЗКПО /деклариране и внасяне на данъка за последния данъчен период/ не се прилагат. Новоучреденото дружество поема всички задължения за определяне на данъчния финансов резултат и внасянето на дължимия корпоративен данък за цялата година на преобразуването.

Съгласно чл. 116, ал. 2 от ЗКПО за данъчни цели всички права и задължения, произтичащи от действия, извършени от преобразуващото се дружество за текущия и предходни периоди, включително преобразуванията на данъчния финансов резултат, се смятат за извършени от новоучреденото дружество.

От цитираните разпоредби се налага изводът, че когато през 2011 г. е извършено преобразуване чрез промяна на правната форма по чл. 264 от Търговския закон трябва да бъде подадена една годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2011 г. от името на новоучреденото дружество, в която следва да бъде отразен съвкупният данъчен финансов резултат за 2011 г. както за периода преди преобразуването, така и за периода след него.

По силата на чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от ЗКПО данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, в срок до 31.03. на следващата година подават годишна данъчна декларация по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък. Във Вашия случай, преобразуващото се дружество не е подало годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2010 г. до датата на преобразуването - 05.01.2011 г. С оглед на което, считаме, че в конкретния случай годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2010 г. следва да се подаде от новоучреденото дружество на основание чл. 116, ал. 2 от ЗКПО.

Според разпоредбата на чл. 92 ал. 3 ЗКПО /в сила от 01.01.2010 г./ към годишната данъчна декларация, дружеството подава годишен отчет за дейността. С настъпилите промени в цитираната разпоредба, в сила от 01.01.2010 г. /Дв. бр. 95/2009 г./. годишните финансови отчети не се подават в Националната агенция за приходите. В резултат на горното за дружеството отпада необходимостта от представяне на Годишен финансов отчет пред НАП.

По прилагане на ЗДДФЛ :

В първият въпрос относно информацията за дължими данъци се съдържат два подвъпроса, но в тях не сте посочили всички обстоятелства които са свързани с облагане доходите на чуждестранните лица, поради което Ви отговаряме по принцип при така формулирани въпроси:

               1. Кое дружество /с кой ЕИК по БУЛСТАТ/трябва да подаде декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ за четвъртото тримесечие на 2010 г., срокът на подаването на която изтича до 31.01.2011 г.?

               2. Кое дружество /с кой ЕИК по БУЛСТАТ/трябва да внесе данък по реда на чл. 37 от ЗДДФЛ, начислен през м. 12.2010 г.?

Съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, предприятията и самоосигуряващите се лица, платци на доходи, удържали окончателния данък за начислени/изплатени доходи на чуждестранни лица по глава шеста, декларират тези обстоятелства с данъчна декларация по образец. В чл. 56, ал. 1 е посочено, че данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 се подава в срок до края на месеца, следващ тримесечието на внасяне на данъка. Данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 се подава в ТД на НАП по място на регистрация или където подлежи на регистрация платецът на доходите – чл. 66, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Видно от текстовете на тези разпоредби, ако данъчна декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ се подаде до 04.01.2011 г., тя се подава от преобразуващото се дружество. Съответно, при подаването и след 05.01.2011 г., съгласно чл. 116, ал. 2 от ЗКПО, данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ може да се подаде от новоучреденото дружество.

Съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗДДФЛ, данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 1-9 и чл. 38, ал. 10 се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице – платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляването на дохода от предприятието или изплащането на дохода от самоосигуряващото се лице. Когато доходите по чл. 37 и чл. 38, ал. 1 са в полза на лице, което е местно в държава, с която Република България има сключена СИДДО, данъкът по чл. 46 се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице – платец на дохода, в тримесечен срок от началото на месеца, следващ месеца на начисляването/изплащането на дохода по ал. 1, от вземането на решение по ал. 2, от начисляването на разходите по ал. 3, съответно от начисляването на ликвидационния дял по ал. 4 – чл. 65, ал. 9 от ЗДДФЛ. Данъкът по чл. 65 се внася в републиканския бюджет по сметка на ТД на НАП по място на регистрация на платеца на дохода.

Видно от текстовете на тези разпоредби, ако данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 1-9 и чл. 38, ал. 10 от ЗДДФЛ се внесе до 04.01.2011 г., той се внася от преобразуващото се дружество. Съответно, при внасянето на данъка по чл. 46 за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 1-9 и чл. 38, ал. 10 от ЗДДФЛ след 05.01.2011 г., съгласно чл. 116, ал. 2 от ЗКПО, същия може да се внесе от новоучреденото дружество.

По подаване на данни в системата ИНТРАСТАТ:

По отношение на зададените от Вас въпроси, относно изготвянето и подаването Интрастат-декларация, запитването е препратено до компетентната за това дирекция за изразяване на становище.Коментари

Свързани с Кодекса на труда

-->