Elena Rashkova Elena Rashkova счетоводител

Преоценка на недвижима собственост на фирмаЗдравейте, моля да ми помогнете за решаване на следния казус.


Дружество инвеститор в строителство на вилни къщи, апортира две вили, притежаващи удостоверения за въвеждане в експлоатация в новосъздадено ЕООД. Вилите не са заведени като ДМА и не е начислявана амортизация. При апорта е направена оценка от Агенция по вписванията. Датата на оценката предхожда датата на учредяване на новото дружество. Старото дружество трябва да преоцени вилите преди отчитането им като инвестиция в дъщерно предприятие. За едната вила експертите определят по-висока цена от себестойността, а за другата по-ниска.


Как трябва дя се постъпи? Дружеството работи по МСС. Съгласно кой стандарт трябва да се направи преоценката - може би по стандарта за материални запаси или този за Имоти? Какви счетоводни операции трябва да се вземат, като се има в предвид, че преди това не е правена оценка нито в намаление, нито в увеличение? Трябва ли да се отрази това и в годишната данъчна декларация в увеличение и намаление на счетоводния финансов резултата?Отговори

  • Здравейте,

    От въпроса не става ясно като какъв именно актив са били заведени въпросните вили в счетоводството на апортиращото дружество (ДМА било то и в процес на изграждане, инвестиционни имоти, стоки). От отговора на този въпрос ще следват и съответните правила за преоценка или обезценка на активите.

    Въпреки това, предвид факта, че предполагам апортът реално ще се извърши до края на годината, считам, че не е нужно да се отчита отделно ефектът от оценената пазарна цена. Това е така, тъй като при извършването на апорта активите ще бъдат отписани от баланса на апортиращия и ще се отчете финансов резултат от апортирането им като разликата между стойността на апорта и балансовата стойност на активите. Тази печалба/загуба е облагаема/приспадаема за данъчни цели, т.е. няма преобразувания в годишната данъчна декларация по ЗКПО.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->