Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

4.3.3. Осчетоводяване на Производствен Процес

Публикувано на: 07.10.2011

Съгласно приетата от предприятието Счетоводна Политика и Индивидуален Сметкоплан за отчитане на амортизируемите активи и амортизациите, стоково-материалните запаси и разходите, ще се използват следните счетоводни сметки:


2415 Амортизация на Машини и Оборудване

302 Суровини / Материали

303 Продукти

304 Стоки

611 Разходи за основна дейност

614 Административни разходи

615 Разходи за продажби1. Заприхождаване на Полуфабрикат на Продукт „Спарк”:

• Необходими документи:

Складова разписка

• Начин на осчетоводяване:

Произведените полуфабрикати се заприхождават в склада, чрез Складова разписка. Когато се знае, че полуфабрикатите са предназначени за продажба се завеждат като Стоково-материални запаси. Намалява се размера на незавършеното производство и се увеличават Стоково-материалните запаси.

Приходът от продажбата се отчита по продажната стойност на полуфабрикатите. Резултатът от продажбата е разликата между продажната цена и фактическата себестойност на полуфабриката.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

301

Заприходени/Приети стоково-материални запаси

вид документ:

510

Складова/Стокова Разписка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

304

Стоки

1 500

611

Разходи за основна дейност

1 500

аналит.

Полуфабрикат Сая за модел „Спарк”

1 500

аналит.

Продукт „Спарк”

1 500

ОБЩО

 1 500

ОБЩО

1 500


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

701

Приход от продажба на продукция

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

411

Вземания от клиенти

1 408.20

701

Приходи от продажби на продукти

1 408.20

аналит.

Maxi Ltd 120бр*6евро*1.95583


аналит.

Полуфабрикат Сая за модел „Спарк”

1 408.20

ОБЩО

1 408.20

ОБЩО

1 408.20• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

308

Реализация на стоково-материални запаси

вид документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

701

Приходи от продажби на продукти

1 200

304

Стоки

1 200

аналит.

Полуфабрикат Сая за модел „Спарк”

1 200

аналит.

Полуфабрикат Сая за модел „Спарк”

1 200

ОБЩО

1 200

ОБЩО

1 200• Счетоводна статия 4:

стопанска операция:

801

Приключвателни операции

вид документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

701

Приходи от продажби на продукти

208.20

123

Печалби и загуби от текущата година

208.20

аналит.

Полуфабрикат Сая за модел „Спарк”

208.20ОБЩО

208.20

ОБЩО

208.20 


• Счетоводна статия 5:

стопанска операция:

411

Плащане от клиент

вид документ:

210

Банково извлечение във валута

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

504

Разплащателна сметка във валута

1 408.20

411

Вземания от клиенти

1 408.20


720евро*1.95583


аналит.

Maxi Ltd 120бр*6евро*1.95583


ОБЩО

1408.20

ОБЩО

1 408.20ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Баланс.ст-ст на прод.прод-я

1 200

Приход

1 408.20

Стоки

300

Печалба

208.20

Текуща печалба

208.20

Незавършено производство

-1 500

Парични средства

1 408.20

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

1 408.20

Финансов резултат за текущия период

208.20

от инвестиционна дейност


от финансова дейност• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект


2. Закупуване на Материали.

• Необходими документи:

Фактура

Банково извлечение

• Начин на осчетоводяване:

Увеличават се наличните стоково-материални запаси, чрез увеличаване на задължение към доставчик. При плащане на задължението, то се намалява, срещу намаляване на средствата по разплащателна сметка


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

302

Покупка на материали

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

302

Суровини/Материали

1 094

401

Задължения към Доставчици

1 312.80

аналит.

Материали за продукт Кларк

545

аналит.

Мечта ООД

1 312.80

аналит.

Материали за продукт Спарк

5494531

ДДС за покупки

218.80ОБЩО

1 312.80

ОБЩО

1 312.80• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към Доставчици

1 312.80

503

Разплащателна сметка в лева

1 312.80

аналит.

Мечта ООД

1 312.80ОБЩО

1 312.80

ОБЩО

1 312.80
ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

СМЗ

1 094

ДДС за възстановяване

218.8

Парични средства

-1 312.8

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-1 312.8


от инвестиционна дейност


от финансова дейност• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект3. Ползвана Външна Услуга за Производството

• Необходими документи:

Фактура

Банково извлечение

• Начин на осчетоводяване:

Разходът по икономически елемент „Разход за външни услуги” се увеличава, като се увеличава и задължението към доставчик. При плащане на задължението, то се намалява, срещу намаляване на средствата по разплащателна сметка

Разходът за външни услуги се разпределя в стойността на произвеждания продукт, като се намалява, а се увеличава себестойността на незавършеното производство.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

602

Разход за външни услуги

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

602

Разходи за Външни услуги

11 000

401

Задължения към Доставчици

13 200

аналит.

Дизайн на обувки

11 000

аналит.

Фешън ЕООД

13 200

4531

ДДС за покупки

2 200ОБЩО

13 200

ОБЩО

13 200• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към Доставчици

13 200

503

Разплащателна сметка в лева

13 200

аналит.

Фешън ЕООД

13 200ОБЩО

13 200

ОБЩО

13 200• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

611

Отчитане на себестойност на продукция

вид документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

611

Разходи за основна дейност

11 000

602

Разходи за Външни услуги

11 000

аналит.

Продукт „Кларк”

5 000

аналит.

Дизайн на обувки

11 000

аналит.

Продукт „Спарк”

6 000ОБЩО

11 000

ОБЩО

11 000ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за Външни услуги

11 000

Незавършено производство

11 000

Разходи за производство

-11 000

ДДС за възстановяваане

2 200

Парчини средства

-13 200

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-13 200


от инвестиционна дейност


от финансова дейност


• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект


4. Закупени Материали за Производството

• Необходими документи:

Фактура с касов бон

• Начин на осчетоводяване:

Увеличават се наличните стоково-материални запаси, чрез увеличаване на задължение към доставчик. При плащане на задължението, то се намалява, срещу намаляване на паричните средства в брой.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

302

Покупка на материали

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

302

Суровини/Материали

3 410

401

Задължения към Доставчици

4 092

аналит.

Материали за продукт Кларк

1 630

аналит.

Звезда ООД

4 092

аналит.

Материали за продукт Спарк

1 7804531

ДДС за покупки

682ОБЩО

4 092

ОБЩО

4 092• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към Доставчици

4 092

501

Каса в лева

4 092

аналит.

Звезда ООД

4 092ОБЩО

4 092

ОБЩО

4 092ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

СМЗ

3 410

ДДС за възстановяване

682

Парични средства

-4 092

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-4 092


от инвестиционна дейност


от финансова дейност• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект


5. Закупени Материали за Производството


• Необходими документи:

Фактура

Банково извлечение


• Начин на осчетоводяване:

Увеличават се наличните стоково-материални запаси, чрез увеличаване на задължение към доставчик. При плащане на задължението, то се намалява, срещу намаляване на средствата по разплащателна сметка• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

302

Покупка на материали

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

302

Суровини/Материали

9 240

401

Задължения към Доставчици

11 088

аналит.

Материали за продукт Кларк

4 740

аналит.

Звезда ООД

11 088

аналит.

Материали за продукт Спарк

4 5004531

ДДС за покупки

1 848ОБЩО

11 088

ОБЩО

11 088• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към Доставчици

11 088

503

Разплащателна сметка в лева

11 088

аналит.

Звезда ООД

11 088ОБЩО

11 088

ОБЩО

11 088ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

СМЗ

9 240

ДДС за възстановяване

1 848

Парични средства

-11 088

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-11 088


от инвестиционна дейност


от финансова дейност• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект6. Вложени Материали в Производството.


• Необходими документи:

Искане за отпускане на материали

Складова разписка


• Начин на осчетоводяване:

Намалява се стойността на наличните материални запаси, като се кредитира сметката, отчитаща Материали и се увеличава разходът по икономически елемент – Разход за материали. Себестойността на влаганите материали се формира, в зависимост от избрания метод.

Разходът по икономически елемент се разпределя към съответната сметка, отчитаща Разходи за основна дейност за производство на конкретен продукт.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

601

Разход за материали

вид документ:

520

Искане за отпускане на суровини

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

601

Разход за материали

21 120.46

302

Материали

21 120.46

аналит.

Материали за продукт „Кларк”

10 720.50

аналит.

Материали за продукт „Кларк”

10 720.50

аналит.

Материали за продукт „Спарк”

9 399.96

аналит.

Материали за продукт „Спарк”

9 399.96

ОБЩО

21 120.46

ОБЩО

21 120.46
• Счетоводна статия 2:


стопанска операция:

611

Отчитане на себестойност на продукция

вид документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

611

Разходи за основна дейност

21 120.46

601

Разход за материали

21 120.46

аналит.

Продукт „Кларк”

10 720.50

аналит.

Материали за продукт „Кларк”

10 720.50

аналит.

Продукт „Спарк”

9 399.96

аналит.

Материали за продукт „Спарк”

9 399.96

ОБЩО

21 120.46

ОБЩО

21 120.46ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за Материали

21 120.46

Незавършено производство

21 120.46

Разходи за производство

-21 120.46

Материали

-21 120.46

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


от инвестиционна дейност


от финансова дейност• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект7а. Начисляване на Разходи за Заплати на Персонал в Производството

• Необходими документи:

Ведомост за заплати

Рекапитулация за осигурителни вноски

• Начин на осчетоводяване:

Разходите за възнаграждения се начисляват съгласно ежемесечните Ведомости за заплати и Рекапитулации за дължими вноски. Виж подробности в раздел Практическо осчетоводяване на стопански операции /Начисляване на заплати.

В посочения пример се начисляват само разходите за сметка на работодателя!

Разходите за възнаграждения се разпределят между себестойността на двата произвеждани продукта, в зависимост от това, до колко персоналът е бил зает с производството на двата продукта.

Разходите за възнаграждения на персонала, непряко зает в производството се разпределят между всички дейности в предприятието.• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

421

Начисления и удръжки по трудови договори и ДУ

вид документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

604

Разходи за Заплати

5 000

421

Задължения към персонала

5 000


ОБЩО

5 000

ОБЩО

5 000
• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

421

Начисления и удръжки по трудови договори и ДУ

вид документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

605

Разходи за осигуровки

1 000

461

Разчети за задължително соц. осигуряване

760
463

Разчети за здравно осигуряване

240

ОБЩО

1 000

ОБЩО

1 000
• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

611

Отчитане на себестойност на продукция

вид документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

611

Разходи за основна дейност

5 000

604

Разходи за Заплати

5 000

аналит.

Продукт „Кларк”

3 000аналит.

Продукт „Спарк”

2 000ОБЩО

5 000

ОБЩО

5 000• Счетоводна статия 4:

стопанска операция:

611

Отчитане на себестойност на продукция

вид документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

611

Разходи за основна дейност

1 000

605

Разходи за осигуровки

1 000

аналит.

Продукт „Кларк”

600аналит.

Продукт „Спарк”

400ОБЩО

1 000

ОБЩО

1 000ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за Заплати

5 000

Незавършено производство

6 000

Задължения към персонал

5 000

Разходи за осигуровки

1 000

Задължения за соц.осиг.

760

Разходи за Производство

-6 000

Задължения здр.осиг.

240

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


от инвестиционна дейност


от финансова дейност• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект7б. Начисляване на Разходи за Заплати на Помощен Персонал


• Необходими документи:

Ведомост за заплати

Рекапитулация за осигурителни вноски

• Начин на осчетоводяване:

Разходите за възнаграждения на персонала, непряко зает в производството се разпределят между всички дейности в предприятието, в зависимост от избрания подход.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

421

Начисления и удръжки по трудови договори и ДУ

вид документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

604

Разходи за Заплати

3 000

421

Задължения към персонала

3 000


ОБЩО

3 000

ОБЩО

3 000• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

421

Начисления и удръжки по трудови договори и ДУ

вид документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

605

Разходи за осигуровки

600

461

Разчети за задължително соц. осигуряване

456
463

Разчети за здравно осигуряване

144

ОБЩО

600

ОБЩО

600• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

611

Отчитане на себестойност на продукция

вид документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

611

Разходи за основна дейност

1 500

604

Разходи за Заплати

3 000

аналит.

Продукт „Кларк”

750аналит.

Продукт „Спарк”

750614

Административни разходи

750615

Разходи за продажби

750ОБЩО

3 000

ОБЩО

3 000• Счетоводна статия 4:

стопанска операция:

611

Отчитане на себестойност на продукция

вид документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

611

Разходи за основна дейност

300

605

Разходи за осигуровки

600

аналит.

Продукт „Кларк”

150аналит.

Продукт „Спарк”

150614

Административни разходи

150615

Разходи за продажби

150ОБЩО

600

ОБЩО

600
ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за Заплати

3 000

Текуща загуба

1800

Незавършено производство

1 800

Задължения към персонал

3 000

Разходи за осигуровки

600

Задължения за соц.осиг.

456

Разходи за Производство

-1 800

Задължения здр.осиг.

144

Текуща загуба -1 800

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

Финансов резултат за текущия период

-1 800

от инвестиционна дейност


от финансова дейност• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект


8. Начисляване на Амортизации

• Необходими документи:

Обобщен Амортизационен План

• Начин на осчетоводяване:

Месечните амортизации се начисляват като се увеличават Разходите за Амортизация от една страна и натрупаната Амортизация за съответния актив от друга. Чрез отнасянето на месечните амортизации по разходната сметка, активът принася ежемесечно частта от своята стойност върху стойността на произвеждания продукт.

Разходите за амортизации се разпределят в зависимост от приетия подход.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

603

Разход за Амортизация

вид документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

603

Разходи за Амортизация

2 500

2415 

Амортизация на Машини и Оборудване 

2 500


ОБЩО

2 500

ОБЩО

2 500• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

611

Отчитане на себестойност на продукция

вид документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

611

Разходи за основна дейност

2 500

603

Разходи за Амортизация

2 500

аналит.

Продукт „Кларк”

1 250аналит.

Продукт „Спарк”

1 250ОБЩО

2 500

ОБЩО

2 500ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за Амортизация

2 500

Дълготрайни активи

-2 500

Разходи за Производство

-2 500 

Незавършено производство

2 500

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


от инвестиционна дейност


от финансова дейност

9. Заприхождаване на Готова Продукция

• Необходими документи:

Складова разписка

Приемо-Предавателен Протокол

• Начин на осчетоводяване:

Произведената готова продукция се заприхождава в склада, след като бъдат извършени всички технологични процеси по нейното производство.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

303

Заприходена готова продукция

вид документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

303

Продукция

40 420.46

611

Разходи за основна дейност

40 420.46

аналит.

Продукт „Кларк” 500бр.*42, 941лв

21 470.50

аналит.

Продукт „Кларк”

21 470.50

аналит.

Продукт „Спарк”400бр.*49,8749лв.

19 949.96

аналит.

Продукт „Спарк”

19 949.96

ОБЩО

41 420.46

ОБЩО

41 420.46


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Готова продукция

41 420.46

Незавършено производство

- 41 420.46

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


от инвестиционна дейност


от финансова дейност• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект10. Продажба на Готова Продукция

• Необходими документи:

Фактура

Складова разписка

• Начин на осчетоводяване:

Продажбата на готова продукция се осчетоводява на база издадена фактура на клиента. Готовата продукция се изписва, като се намалява наличността по фактическата себестойност. Приходът от продажба се отчита по продажната стойност на готовата продукция. Разликата между продажната стойност и фактическата себестойност се отчита като Печалба или Загуба


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

701

Приход от продажба на продукция

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

411

Вземания от клиенти

57 600

701

Приходи от продажби на продукти

48 000

аналит.

Маги ООД

57 600

аналит.

Продукт „Кларк” 400бр.*50лв.

20 000
аналит.

Продукт „Спарк” 400бр.*70лв.

28 000
4532

Начислен ДДС за продажби

9 600

ОБЩО

57 600

ОБЩО

57 600 


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

308

Реализация на стоково-материални запаси

вид документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

701

Приходи от продажби на продукти

37 126.36

303

Продукти

37 126.36

аналит.

Продукт „Кларк” 400бр.*42,941лв.

17 176.40

аналит.

Продукт „Кларк” 400бр.*42.941лв.

17 176.90

аналит.

Продукт „Спарк” 400бр.*49,8749лв.

19 949.96

аналит.

Продукт „Спарк” 400бр.*49.8749лв.

19 949.96


ОБЩО

37 126.36

ОБЩО

37 126.36


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

801

Приключвателни операции

вид документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

701

Приходи от продажби на продукти

10 873.24

123

Печалби и загуби от текущата година

10 873.64

аналит.

Продукт „Кларк” 400бр.*7.959лв(50-42.942)

2 823.60аналит.

Продукт „Спарк” 400бр.*21.1251 лв.(70-49.8749)

8 050.04
ОБЩО

10 873.64

ОБЩО

10 873.64


• Счетоводна статия 4:

стопанска операция:

411

Плащане от клиент

вид документ:

210

Банково извлечение във валута

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

503

Разплащателна сметка в лева

57 600

411

Вземания от клиенти

57 600
аналит.

Маги ООД

57 600ОБЩО

57 600

ОБЩО

57 600


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Балансова ст-ст на продадена пр-я

37126.36

Приход от продажба на пр-я

48000

Парични средства

57 600

Текуща печалба

10873.64

Текуща печалба

10873.64

Готова продукция

-37 126.36

ДДС за внасяне
9 600

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

57 600

Финансов резултат за текущия период

10 873.64

от инвестиционна дейност


от финансова дейност• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект11. Вложени Материали в Производството.

Виж поясненията в условие 6


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

601

Разход за материали

вид документ:

520

Искане за отпускане на суровини

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

601

Разход за материали

1 072.15

302

Материали

1 072.15

аналит.

Материали за продукт „Кларк”

1 072.15

аналит.

Материали за продукт „Кларк”

1 072.15

ОБЩО

1 072.15

ОБЩО

1 072.15


• Счетоводна статия 2:


стопанска операция:

611

Отчитане на себестойност на продукция

вид документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

611

Разходи за основна дейност

1 072.15

601

Разход за материали

1 072.15

аналит.

Продукт „Кларк”

1 072.15

аналит.

Материали за продукт „Кларк”

1 072.15

ОБЩО

1 072.15


1 072.15


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за Материали

1 072.15

Незавършено производство

1 072.15

Разходи за производство

-1 072.15

Материали

-1 072.15

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


от инвестиционна дейност


от финансова дейност• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект


12а. Установен Поправим Брак .


• Необходими документи:

Акт за брак


• Начин на осчетоводяване:

Във връзка с отстраняване на дефектите на установения поправим брак са направени разходи за външни услуги. Разходите за външни услуги се отнасят като разходи за основна дейност, като е препоръчително да се създаде отделна аналитичност „Разходи за поправим брак”


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

602

Разходи за външни услуги

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

602

Разход за външни услуги

500

401

Задължения към доставчици

500

аналит.

Поправка на повредени материали”

500

аналит.

ЕТ Успех

500

ОБЩО

500

ОБЩО

500


• Счетоводна статия 2:


стопанска операция:

611

Отчитане на себестойност на продукция

вид документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

611

Разходи за основна дейност

500

602

Разход за външни услуги

500

аналит.

Разходи за поправим брак

500

аналит.

Поправка на повредени материали”

500

ОБЩО

500


500


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за Външни услуги

500

Текуща загуба

500

Текуща загуба

-500

Задължения към доставчик

500

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

Финансов резултат за текущата година

-500

от инвестиционна дейност


от финансова дейност• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Разходите за брак се признават за данъчни цели в нормативно определени размери.12б. Установен Непоправим Брак по Вина на Персонал .

• Необходими документи:

Акт за брак

• Начин на осчетоводяване:

Стойността на материалните запаси се намалява, като с тяхната стойност се увеличава вземането от съответния работник или служител.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

311

Отписани липси/Брак на стоково-материални запаси

вид документ:

550

Протокол/акт за брак

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

611

Разходи за основна дейност

100

611

Разходи за основна дейност

100

аналит.

Разходи за непоправим брак

100

аналит.

Продукт „Кларк”

100

ОБЩО

100

ОБЩО

100


• Счетоводна статия 2:


стопанска операция:

311

Отписани липси/Брак на стоково-материални запаси

вид документ:

550

Протокол/акт за брак

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

421

Задължения към персонала

100

611

Разходи за основна дейност

100
аналит.

Разходи за непоправим брак

100

ОБЩО

100


100


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Незавършено производство

-100

Вземане от персонала

100

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


от инвестиционна дейност


от финансова дейност• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Разходите за брак се признават за данъчни цели в нормативно определени размери.12в. Установен Непоправим Брак по Вина на Доставчик .

• Необходими документи:

Акт за брак

• Начин на осчетоводяване:

Стойността на материалните запаси се намалява, като с тяхната стойност се увеличава вземането от доставчика на материалите.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

311

Отписани липси/Брак на стоково-материални запаси

вид документ:

550

Протокол/акт за брак

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

611

Разходи за основна дейност

200

611

Разходи за основна дейност

200

аналит.

Разходи за непоправим брак

200

аналит.

Продукт „Кларк”

200

ОБЩО

200

ОБЩО

200


• Счетоводна статия 2:


стопанска операция:

311

Отписани липси/Брак на стоково-материални запаси

вид документ:

550

Протокол/акт за брак

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

441

Вземания по рекламации

200

611

Разходи за основна дейност

200
аналит.

Разходи за непоправим брак

200

ОБЩО

200


200


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Незавършено производство

-200

Вземане по рекламации

200

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


от инвестиционна дейност


от финансова дейност• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Разходите за брак се признават за данъчни цели в нормативно определени размери.


13. Обезценка на Готова Продукция .

• Необходими документи:

Протокол за Оценка/Преоценка (на запаси/активи)

• Начин на осчетоводяване:

Готовата продукция се обезценява, като разликата между нетната реализируема стойност и фактическата себестойност се признава за разход.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

309

Обезценка/Корекция на обезценка на стоково-материални запаси

вид документ:

560

Протокол за Оценка/Преоценка на (запаси/активи)

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

608

Разходи за последващи оценки на активи

568.50

303

Продукти

568.50
аналит.

Продукт „Кларк” 100бр *37.90лв *15%

568.50

ОБЩО

568.50

ОБЩО

568.50


• Счетоводна статия 2:


стопанска операция:

309

Обезценка/Корекция на обезценка на стоково-материални запаси

вид документ:

560

Протокол за Оценка/Преоценка на (запаси/активи)

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

614

Разходи за основна дейност

568.50

608

Разходи за последващи оценки на активи

568.50


ОБЩО

568.50


568.50


стопанска операция:

801

Приключвателни операции

вид документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Печалби и загуби от текущата година

568.50

608

Административни разходи

568.50ОБЩО

568.50


568.50ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разход за преоценки

568.50

Текуща загуба

568.50

Готова продукция

-568.50

Текуща загуба

-568.50

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

Текуща загуба

-568.50

от инвестиционна дейност


от финансова дейност• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Разходите от обезценка не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, а се признават в годината на отписване на съответния актив14. Повторно Влагане в Производството на Полуфабрикат

• Необходими документи:

Искане за отпускане на материали

Складова разписка

Приемо-Предавателен протокол

• Начин на осчетоводяване:

За да се избегне повторното отчитане на разходи за материали, които вече са начислени при производството на полуфабриката, при повторно влагане се намалява стойността на полуфабриката, срещу директно увеличение на Разходите за основна дейност. Не се използват разходите по икономически елементи.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

307

Влагане на стоково-материални запаси в производсвото

вид документ:

520

Искане за отпускане на суровини

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

611

Разходи за основна дейност

300

304

Стоки

300

аналит.

Продукт „Спарк” 30бр *10лв.

300

аналит.

Полуфабрикат Сая за модел „Спарк” 30бр*10лв.

300

ОБЩО

300

ОБЩО

300


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Стока

-300

Незавършено производство

300

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


от инвестиционна дейност


от финансова дейност• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект.Коментари

  • Здравейте.
    Според мен има грешка в точка 13. Обезценка на Готова Продукция. В статия 2 сметките са объркани. Сметка 608 с коя се приключва?
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->