Осигуровки при Социални Разходи в Натура

Публикувано на: 20.10.2011

Разяснение Изх. № 08-009 от 10.06.2010 г. на НАП  


Относно: Внасяне на Осигурителни Вноски при Извършване на Социални Разходи в НатураВъпроси:

               1. Следва ли да се начисляват осигурителни вноски за социално и здравно осигуряване върху средствата за социални разходи, предоставяни на наети по трудово правоотношение лица, в натура (храна, подаръци)?

               2. За чия сметка са осигурителните вноски и трябва ли да се отразяват в декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице"?


Предвид изложеното и с оглед действащата нормативна уредба по задължителното обществено осигуряване, изразяваме следното становище по поставените въпроси:

Социално - битовото и културното обслужване на работниците и служителите (СБКО) е регламентирано в чл. 292 – чл. 300 от Кодекса на труда (КТ). В ал. 1 на чл. 293 е посочено, че начинът на използуването на средствата за СБКО се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите. Тези средства не могат да се изземват и използуват за други цели (ал. 2). Средствата за СБКО могат да се изразходват от работодателите, самостоятелно или съвместно с други органи и организации, в направленията по чл. 294 от КТ. Социалните придобивки, които работодателите предоставят на работниците и служителите по реда на посочените разпоредби могат да се получават пряко от лицата в пари или в натура, както и косвено – за издръжка на столове, търговски обекти, бази за отдих и др.

Съгласно чл. 6, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) върху средствата за социални разходи, давани постоянно или периодично пряко на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 (в т.ч. работниците и служителите) в пари или в натура, се внасят осигурителни вноски в размера за фонд "Пенсии".

Съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДОВ) не се начисляват и внасят осигурителни вноски, когато средствата, предоставени за сметка на социалните разходи, се изразходват за издръжка на столове (включително за поевтиняване храната в тях), на здравни и лечебни заведения, детски заведения, почивни бази, поддържане на културни потребности на работниците и служителите, вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и професионална квалификация, както и върху еднократните помощи в пари или в натура, изплатени на работниците и служителите за лекарства, при продължително боледуване, за раждане, при смърт на член от семейството или при други случайно настъпили събития.

Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху средствата, предоставени под формата на ваучери за храна на работници и служители, включително на лицата, работещи по договори за управление, при условията на чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (чл. 2, ал. 3 от НЕВДОВ). Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху направените от работодателя разходи за застраховки, определени като задължителни с нормативен акт (чл. 2а от НЕВДОВ).

Осигурителните вноски върху социалните разходи се внасят съобразно категорията труд в размерите за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален или професионален пенсионен фонд (чл. 6, ал. 11 и чл. 157, ал. 6 от КСО). Разпределението на осигурителните вноски за фонд "Пенсии" е определно в чл. 6, ал. 3, т. 8 и 9, а на вноската за ДЗПО – Универсален пенсионен фонд - в чл. 157, ал. 3 от КСО. Осигурителните вноски за ДЗПО – Професионален пенсионен фонд са изцяло за сметка на осигурителя.

Здравноосигурителни вноски върху социалните разходи се дължат на основание чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО – върху дохода, определен съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване. Здравните вноски се поделят между работодателя и осигурения в процентно съотношение, определено в същата разпоредба (от 01.01.2008 г. – 60:40).

Сумите за социални разходи, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, не се включват при определяне на минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя (чл. 2, ал. 4 от НЕВДОВ).

При изплащане на суми за сметка на социалните разходи на лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО (в т.ч. работниците и служителите), върху които се дължат осигурителни вноски, се подават данни съгласно Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (декларации обр. 1 и 6).

Поради различните осигурени социални рискове, за които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване върху брутните трудови възнаграждения (осигурителни доходи) и върху социалните придобивки на работниците и служителите, в декларация образец № 1 е предвидено тези суми да се отразяват в отделни полета.

Съгласно дадените указания към декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" – приложение № 1 към чл. 2 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. се попълват следните данни:

- т. 19. Сума за социални разходи, върху която се дължат осигурителни вноски - попълва се сумата за социални разходи, давани постоянно или периодично, пряко на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване в пари или в натура, върху която се дължат осигурителни вноски за социално и за здравно осигуряване.

- т. 20. За фонд "Пенсии" върху сумата в т. 19 - попълва се процентът осигурителна вноска съгласно Кодекса за социално осигуряване за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице, когато е попълнена т. 19.

- т. 22.1. Върху сумите в т. 19 и 21 - попълва се процентът на здравноосигурителната вноска за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице съгласно ЗБ на НЗОК за съответната година, когато е попълнена т. 19 и/или т. 21.

- т. 25. За професионален пенсионен фонд върху сумите в т. 19 и 21 - попълва се процентът на вноската за сметка на работодателя/морското лице съгласно Кодекса за социално осигуряване.

- т. 26. За универсален пенсионен фонд върху сумите в т. 19 и 21 - попълва се процентът на вноската съгласно Кодекса за социално осигуряване за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице.Коментари

Свързани с Кодекса на труда

-->