М Е М Е Потребител

Основания за Начисляване или Не Начисляване на ДДС в Протокол - чл.163аФактура издадена от доставчика, с дата 28.09 и основание за неначисляване на данък чл.163а, ал.2 е получена от получателя на доставката на 08.10, след като Справката за м.09 е подадена. Заедно с фактурата е и Кредитно известие към фактурата - отказ от сделката, но Кредитното известие е с дата 06.10.

Въпросът е: да се издадат ли Протоколи за начисляване на ДДС през месец 10, макар, че данъчният ефект е 0, но формално?Отговори

  • 04 Nov 2011 13:11
  • М Е (Потребител)
  • 0
  Мисля, че трябва да се съставят Протоколи по чл.117 от ЗДДС един път за Фактурата и втори път за Кредитното известие, но продължавам да мисля ...

  Разтледах някои съдебни решения по темата. При едно от тях за минал период орган по приходите начислява дължим ДДС /за протоколи , невключени в Дневниците за покупки и продажби/, но правото на данъчен кредит се губи.

  От друга страна пък ако, е неправомерно начислен данъка, не признават правото на ползване на дан.кредит ...
  • 04 Nov 2011 14:36
  • М Е (Потребител)
  • 0
  Да ... освен да се мисли, трябва и да се препрочитат законите, но бързах. Ето решението - в чл.117, ал.4 ЗДДС :

  4) При изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издаден протокол, лицето издава нов протокол, който задължително съдържа:

  1. номерът и датата на първоначалния протокол, издаден за доставката;

  2. основанието за издаване на новия протокол;

  3. увеличението/намалението на данъчната основа;

  4. увеличението/намалението на данъка.

  (5) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г.) Протоколът по ал. 4 се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която е възникнало съответното обстоятелство по ал. 4.

 • Съгласен съм.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->