Иван Скарлатов Иван Скарлатов Потребител

Счетоводни записвания при договор за изработка на златни изделияКакви са счетоводните записвания при предоставяне на материал „злато” при договор за изработка до момента на изработката на поръчаното златно изделие, предаването му на клиента и заплащане на услугата? Може ли да се отразят в задбалансови счетоводни сметки благородни метали (злато), предоставени при условията на договор за изработка, с оглед изискванията на чл. 41 от Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със или от тях по занятие?Отговори

 • Здравейте,

  От счетоводна гледна точка, това дали предаденото за обработка злато е балансова или задбалансова позиция, дали следва да се изпише златото или то да продължи да фигурира в баланса до датата да връщане на обработеното злато, зависи от това какви са условията по договора и дали се заедно с предаване на златото за обработка се прехвърля съществена част от рисковете и изгодите асоциирани с него. Принципа е валиден не само за злато, но и за всеки друг актив.

  Индикатори за това дали са прехвърлени съществените рискове и изгоди свързани с актива могат да бъдат:
  1. В полза на коя страна е сключената застраховката на златото в педиода на обработка.
  2. Кой носи отговорност за транспортирането на стоката и рисковете от евентуално изгубване, кражба и т.н.
  3. Съществува ли изрично задължение на "обработващата" страна да върне обработеното злато или може да възстанови стойността на същото в пари или по друг начин.

  При положение, че рисковете и изгодите са прехвърлени на "обработващата" страна, то предаването се третира като изписване на стока/злато от баланса на "предоставящата" страна (тогава можете да го запишете и задбалансово).
  В обратния случай, златото остава в баланса, като за целите на отчитането му, можете да го прехвърлите в сметка "злато в процес на обработка" или друга удобна за вас, за да го следите.

  Поздрави,
  Борис Тенчев

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->