Задължения на НАП по ДЗПО

Публикувано на: 13.12.2011

Писмо Изх № 24-00-860 от 28.06.2006 г.на НАП

Относно: Задълженията на Националната Агенция за Приходите по Допълнителното Задължително Пенсионно Осигуряване


Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се осъществява чрез участие в универсални и професионални пенсионни фондове с подаване на индивидуално заявление от осигуреното лице. Осигурените лица могат да участват само в един от регистрираните универсални и/или професионални фондове за ДЗПО. НАП води единен регистър на осигурените лица по фондове. Воденето на този регистър, както и организацията на преводите се извършва от ЦУ на НАП - дирекция ДЗПО. Националната агенция за приходите на основание чл. 159 от КСО следва да събира и превежда на пенсионните фондове осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Срокът за превод на осигурителните вноски в пенсионните фондове е 30-дневен от постъпването им в специализираната сметка на НАП за ДЗПО, в противен случай агенцията дължи лихва за забава. Съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредбата за реда за внасяне и разпределение на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" НАП разпределя и превежда постъпилите осигурителни вноски за ДЗПО в регистрираните пенсионни фондове съобразно осигурените в тях лица и размера на осигурителните вноски и данните, представени съгласно ДОПК. При несъответствия между банковите документи и данните за осигурените лица съгласно ал. 3 на същия член органите по приходите на НАП следва да извършват проверка в осигурителите за отстраняване на несъответствията.


Преводът в регистрираните пенсионни фондове на постъпилите осигурителни вноски за ДЗПО се извършва от НАП, когато размерът на вноските, изчислен на база на осигурителния доход, подаден с декларация обр. 1 "Данни за осигуреното лице" (декларация обр. 1 от Наредба Н-8 от 29.12.2005 г.), обн., ДВ, бр. 1 от 3.01.2005 г., на всички осигурени лица за даден период е по-малък или равен на прихода за същия период по съответния фонд (универсален или професионален) на ДЗПО. В пенсионните фондове се превеждат за всяко лице по неговата индивидуална партида осигурителните му вноски, изчислени въз основа на осигурителния доход, посочен в декларация обр. 1 за същия период.


Когато размерът на вноските, изчислен на база осигурителния доход по декларация обр. 1, на всички лица за даден период е по-голям от постъпилите за същия период вноски по съответния фонд, то в този случай не се извършва превод към фондовете. В програмния продукт за ДЗПО всеки период започва на 1-во число на съответната година и завършва в месеца, за който има данни за осигурени лица или приходи по фондовете за ДЗПО, т.е. с натрупване към даден момент. Максималният период, предвиден в програмния продукт, е една година.


Задълженията по ДЗПО на териториалните дирекции е да следят текущо по осигурители за съответствие между приходите и данните за осигурените лица. Целта на този текущ контрол е да се отстраняват несъответствията и своевременно да бъдат превеждани по индивидуалните партиди на осигурените лица в съответните пенсионни фондове вноските за ДЗПО, както и да бъде минимизирана сумата на непревежданите в срок средства към пенсионните фондове. Предвид значителния брой осигурители и възможността голяма част от тях да са с посочените несъответствия ТД следва да създаде организация за осъществяване на текущ контрол.


Случаите на несъответствие между приходите по ДЗПО и изчислените по декларация обр. 1 дължими суми за това осигуряване се свеждат основно до два:

- приходите по съответния фонд са по-малко от изчислените въз основа на декларация обр. 1 осигурителни вноски;

- приходите по съответния фонд са повече от изчислените на база декларация обр. 1 осигурителни вноски.


сЗа всяка ТД от информационната система на НОИ могат да бъдат установявани осигурителите с различни несъответствия. За целта е необходимо да се направят справки в блок 6а "Обобщени справки за засичане на данни между ПР и Приходи" (задължително следва да се използва от този блок справка 2 "Списък на осигурители по флаг на засичане по фонд"). Системата позволява да бъдат селектирани осигурителите по зададена сума и вид на несъответствие - "флаг на засичане") (напр. всички осигурители, които не са подавали данни за даден период, но са превеждали вноски - "ПР = 0 Приходи>0"). От справките в блок 6 по зададен фонд могат да се визуализират и разпечатват справки в различни разрези за конкретен осигурител. Основната справка, по която трябва да се следи за съответствието за ДЗПО, е 1а. На осигурителите или самоосигуряващите се лица, за които се установяват несъответствия, ТД следва да изпраща съобщения (образец № ОКД-90) за доброволно отстраняване на несъответствията (чл. 103 от ДОПК) - подаване на нови или коригиращи декларации, довнасяне на суми. При поискване от осигурителите могат да се предоставят справки от информационната система на НОИ, които да ги подпомогнат при отстраняване несъответствията (справка 1а от блок 6). При отказ от доброволно отстраняване на несъответствията в срока по чл. 103, ал. 1 се предприемат следващите се по ДОПК действия.Коментари

Свързани документи с КСО

-->