Заверяване на Осигурителни Книжки на ЕТ и Помощник Нотариуси

Публикувано на: 13.12.2011

Писмо Изх. № 91-01-284 от 21.12.2007 г. на НОИ

Относно: Заверяване на Осигурителни Книжки на Еднолични Търговци, Извършващи Единствено Земеделска Дейност, и Помощник - Нотариусите


І. Съгласно чл. 6, ал. 7, т. 2 и 3 от КСО регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители се осигуряват върху месечен осигурителен доход между 50 на сто от минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Тези от тях, които упражняват само земеделска дейност, могат да внасят осигурителните си вноски върху месечен осигурителен доход между 25 на сто от минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със ЗБ на ДОО за съответната година за самоосигуряващите се лица.


Съгласно §1, т. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, "земеделски производители" са физически и юридически лица, които произвеждат непреработена и/или преработена растителна и/или животинска продукция и продукция от риба и аквакултури, предназначена за продажба.


Съгласно §1, т. 5 от Допълнителната разпоредба на КСО "регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители" са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред.


Съгласно създадената от ВАС съдебна практика /Определение № 1 от 8 февруари 2007 г. на ВАС по тълкувателно дело № 2/2007 г./ и други решения на съда, в кръга на лицата по §1, т. 5 от ДР на КСО са включени всички земеделски производители, които са физически лица, включително и тези, които са еднолични търговци. Мотивите за това са, че в глава осма от Търговския закон едноличният търговец се определя като физическо, а не като юридическо лице. С регистрирането си като едноличен търговец физическото лице не придобива правосубектност, различна от тази, която притежава като физическо лице. Едноличният търговец не е отделен правен субект. Регистрирането на земеделските производители се извършва на основание Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. Съгласно чл. 3, ал. 1 от тази наредба физическите лица, включително едноличните търговци, които осъществяват земеделска дейност, могат да се регистрират като земеделски производители. Следователно, няма пречка едно физическо лице да се регистрира едновременно като едноличен търговец по реда на Търговския закон и като земеделски производител, съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.


Посоченото тълкувание следва да се прилага и по отношение на едноличните търговци, вписани в регистъра на тютюнопроизводителите по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия и извършващи единствено производство на тютюн.


В тази връзка в кръга на лицата по §1, т. 5 от Допълнителната разпоредба на КСО няма пречка да се включват и еднолични търговци, които са регистрирани като земеделски производители и тютюнопроизводители. Съгласно определението на ВАС посоченото не се отнася за всички еднолични търговци, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, а само за тези от тях, които извършват единствено земеделска дейност.


Обстоятелството, дали едноличните търговци земеделски производители и тютюнопроизводители извършват единствено земеделска дейност, се установява от органите по приходите на НАП (писмо на НАП изх. № 33-00-66 от 5 март 2007 г.).


Във връзка с гореизложеното при заверката на осигурителните книжки на еднолични търговци, извършващи само земеделска дейност, даваме следните указания:


               1. Едноличните търговци, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, и едноличните търговци тютюнопроизводители, вписани в регистъра на тютюнопроизводителите, удостоверяват пред органите на НОИ обстоятелството, че извършват единствено земеделска дейност с документ, издаден от органите на НАП.


               2. Когато едноличните търговци земеделски производители и тютюнопроизводители са внасяли осигурителни вноски по реда на чл. 4, ал. 3, т. 4 от КСО, осигурителните им книжки се заверяват за целия период, за който осигуряването е провеждано на това основание.


               3. Когато едноличните търговци земеделски производители и тютюнопроизводители са внесли осигурителните си вноски по реда на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО, няма основание да се прилагат разпоредбите на чл. 6, ал. 7, т. 2 и 3 и чл. 7, ал. 5 от КСО.

               4. Едноличните търговци, регистрирани като земеделски производители или тютюнопроизводители, извършващи само земеделска дейност и произвеждащи само непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния си доход. Тези от тях, които произвеждат само преработена продукция, определят окончателен размер на осигурителния си доход. Тези от тях, които произвеждат преработена и непреработена продукция, също определят окончателен размер на осигурителния си доход, като в него не включват доходите, реализирани от непреработената продукция.


Следва да се има предвид, че едноличният търговец, който е регистриран като земеделски производител или тютюнопроизводител и извършва само земеделска дейност, когато извършва и друга дейност по трудови или без трудови правоотношения, не може да се възползва от разпоредбата на чл. 6, ал. 7, точка 3 от КСО. Едноличният търговец, който е регистриран като земеделски производител или тютюнопроизводител и извършва само земеделска дейност в това си качество, но извършва и друга дейност като самоосигуряващо се лице не може да се възползва от разпоредбата на чл. 6, ал. 7, точка 2 и 3 от КСО.


ІІ. На основание чл. 40, ал. 5 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, отношенията между нотариуса и помощник - нотариуса се уреждат с договор.


Във връзка с гореизложеното и поради това, че в Закона за нотариусите и нотариалната дейност помощник-нотариусите не са посочени като лица, задължени да се осигуряват самостоятелно за свой риск и за своя сметка като упражняващи свободна професия, няма пречка с тях да бъдат сключени договори по реда на Кодекса на труда.

Указанията, дадени с писмо на НОИ № 91-01-314 от 15 декември 2005 г., не следва да се прилагат. На помощник - нотариуси, провеждали осигуряването си по реда на чл. 4, ал. 3, т. 1 от КСО, осигурителни книжки не следва да се заверяват, тъй като този начин на осигуряване е незаконосъобразен. Такова е и становището на Националната агенция за приходите, изразено в писмо до НОИ № 33-00-66 от 5 март 2007 г.Коментари

Свързани документи с КСО

-->