Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

Промени в осигуряването през 2012 година

Публикувано на: 21.12.2011В Държавен вестник бр. 100 от 20.12.2011 год. бе публикуван Закон за бюджета на ДОО за 2012 година (ЗБДОО 2012). В тази статия ще разгледаме основните параметри на бюджета на ДОО свързани с осигурителните вноски, осигурителния доход и други промени в КСО (Кодекса за социално осигуряване).


Осигурителни вноски

 • Запазват се размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на ДОО, Учителския пенсионен фонд (УПФ) на нивата от 2011 г.
 • Запазва се участието на държавата с трансфер във фонд ”Пенсии” на ДОО за 2012 г. В средствата са включени трансфери за всички осигурени и самоосигуряващи се лица.
 • За 2012 г. няма да се правят вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”.

Осигурителен доход

 • За 2012 г. се договарят осигурителни прагове по 85 икономически дейности и основни квалификационни групи професии. Увеличението на минималните осигурителни прагове по основни икономически дейности и групи професии е с 6,9 на сто за сключилите споразумение, а административното увеличение е 4,5 на сто в сравнение с 2011 г. В проектобюджета на ДОО за 2012 г. средният осигурителен доход, обявяван от НОИ, е 622,30 лв., т. е. заложено е увеличение с 4,5 на сто спрямо очакваното му  равнище за 2011 г. (595,47 лв.). При по задълбочен анализ обаче става ясно, че увеличението в някои дейности е с близо 50% а в други едва 2%. Прави впечатление също, че праговете по някои дейности остават на нивата си от 2011 година.
 • Запазва се начина на определяне на диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, за 2012 година съобразно облагаемия им доход през 2010 г., съответно в размер на 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв.
 • Запазва се минималният осигурителен доход за земеделските производители и тютюнопроизводители - 240 лв.;
 • Запазва се максималният осигурителен доход за всички осигурени  лица – 2000 лв. 

Обезщетения, пенсии и други плащания

 • Запазва се максималният размер на гарантираните вземания – 1000 лв.
 • Запазва се минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст  – 136,08 лв.;
 • За 2012 г. пенсиите няма да бъдат осъвременявани по реда на чл. 100 от КСО;
 • Запазва се минималният дневен размер на обезщетението за безработица - 7,20 лв., и ограничението му на ниво от 60 на сто от осигурителния доход на лицето преди загубата на работа;
 • Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно § 22о от ПЗР на КСО – първите три работни дни се изплащат от осигурителя в размер 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение, а от четвъртия ден на настъпване на неработоспособността – от ДОО;
 • Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни, и размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст - 240 лв.;
 • Увеличава се необходимия осигурителен стаж за трета категория труд с четири месеца - съответно на 34 години и 4 месеца за жените и 37 години и 4 месеца за мъжете през 2012 г., при запазване на изискуемата към настоящия момент възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО (60 г. за жените и 63 г. за мъжете).

Промени в КСО (Кодекса за социално осигуряване) за 2012 год

 • Със ЗБДОО за 2012 год. са направени и промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които са свързани най-вече с прецизирането на някои текстове както и такива, които са пряко свързани с изпълнението на ЗБДОО. По важните от тях, свързани с осигуряването на работници и служители са:
 • Промяната в чл. 6, ал. 3 е във връзка с допълнението на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от КСО, в сила от 1 септември 2011 г., въз основа на което размерите на осигурителните вноски за фонд „Пенсии” на ДОО за лицата по чл. 69а от КСО (балерини, балетисти и танцьори в културни организации) бяха увеличени с три процента. С промяната е посочено точното разпределение на осигурителните вноски за фонд „Пенсии” между осигурителя и осигурените лица.
 • Промяната в чл. 6а e наложена, тъй като в част от държавите членки не са определени минимални ставки на заплащане по смисъла на § 1, ал. 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на КСО. По отношение на лица, командировани по реда на чл. 121, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ), за тези държави КСО не определя минимален размер на дохода, върху който се дължат осигурителните вноски, какъвто е регламентиран в кодекса за всички други работници и служители (минимални осигурителни доходи по приложение 1 към ЗБДОО или минимална работна заплата). С тази промяна, за командированите лица в държави членки без определени минимални ставки, се въвежда минимален размер на дохода, определен по реда на чл. 6 от КСО.
 • С направеното допълнение в чл. 9, ал. 5 се въвежда задължение за осигурителите за дължимост на осигурителни вноски за лицата, за които периодите по чл. 9, ал. 3, т. 1 – 4 се зачитат за учителски стаж и съответно се дължат вноски за Учителския пенсионен фонд.
 • Увеличават се сроковете, от които се изчисляват краткосрочните обезщетения: 
 • - за паричните обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване срокът се увеличава от 12 на 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността или трудоустрояването;
 • - за паричните обезщетения за бременност и раждане и за безработица срокът за изчисляване на обезщетенията се увеличава от 18 на 24 месеца.
 • С промяната в чл. 68 от КСО от 01.01.2012 год се увеличава възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст с 4 месеца. Така от началото на всяка следваща година възрастта за пенсиониране ще се увеличава с 4 месеца до достигане на 63 годишна възраст за жените и 65 годишна възраст за мъжете. Промяната в ал. 3 на същия член казва, че за лицата, които към 31.12.2011 година не са придобили право на пенсия се въвежда нов ред за придобиване на правото и те трябва да отговарят на следните условия – 65 годишна възраст и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. За тези лица също се вдига възрастта за пенсиониране както следва: от 31.12.2011 год и от първия ден на всяка следваща година с по 4 месеца до достигане на 67 години за мъжете и за жените.
 • Променя се и нужния за пенсиониране осигурителен стаж по чл. 69 от КСО, на военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, и следователите – от 01.01.2012 год и от първия ден на всяка следваща календарна година нужния осигурителен стаж ще се увеличава с по 4 месеца до достигане на 28 години.
 • С изменението на чл. 94, ал. 1 от КСО отпада изискването за прекратяване на осигуряването при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст за някои лица
 • С промяната в чл. 115, ал. 4 от КСО определението за давност се привежда в съответствие с определението в чл. 115, ал. 1 от КСО, както и текстовете в други закони, определящи давностните срокове.

Отхвърлено вето върху бюджета на ДОО

На 12.12.2011 год Президента на република България – Георги Първанов – наложи вето върху закона и го върна в Народното събрание за ново разглеждане. Президента намира съществени слабости в часта на бюджета на ДОО, с която се правят промени в КСО а именно:

 • в чл. 100 от КСО – отпадането на осъвременяването на пенсиите през 2012 год.
 • в чл. 41 и чл. 49 от КСО – увеличаването на сроковете, от които се изчисляват обезщетенията за временна нетрудоспособност, трудоустрояване и обезщетението при бременност и раждане
 • в чл. 68 от КСО – Мерките за увеличаването на пенсионната възраст от 01.01.2012 год.
 • в чл. 69 от КСО – Мерките за увеличаване на необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия от военнослужещите и държавните служители

На 16.12.2011 год наложеното от президента вето беше отхвърлено от народните представители, и в крайна сметка закона бе одобрен и публикуван в Държавен вестник. Наложените от управляващите промени може да стигнат до Конституционния съд, след като опозицията обяви, че смята да го сезира в случай, че ветото бъде отхвърлено.


Още по темата

Новостите в осигуряването на 2014-таКоментари

Свързани документи с КСО

-->