Зачитането на Трудов и Осигурителен Стаж на Лица Упражнявали Свободна Професия

Публикувано на: 22.12.2011

Писмо Изх. № 38-9 от 26.02.2007 г. на МТСП

Относно: Зачитането на Трудов Стаж Съгласно КСО на Времето, През Което Лицата са Упражнявали Свободна Професия


Времето, през което лицата са упражнявали свободна професия, ще им се зачете за осигурителен стаж по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО), ако са внесени дължимите осигурителни вноски. Това време не им се зачита за трудов стаж по Кодекса на Труда.

В чл. 351 КТ е предвидено, че трудов стаж по смисъла на този кодекс е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в този кодекс, или в друг закон, както и времето, през което лицето е работило като държавен служител.

Трудовият стаж на работниците и служителите се изчислява по реда на Кодекса на труда и той не бива да се смесва с осигурителния стаж, който се изчислява по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Трудовият стаж е свързан с определени права на работниците или служителите - правото на платен годишен отпуск, правото на допълнително месечно възнаграждение и неговия размер в процент върху основното трудово възнаграждение за продължителна работа (клас), определено съобразно разпоредбите на Наредбата за допълнителните и другите трудови възнаграждения.

Осигурителният стаж е свързан с придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст, правото на изплащане на предвидените в чл. 2 от Кодекса за социално осигуряване обезщетения, помощи и пенсии. Времето, което се зачита за осигурителен стаж на лицата, е изрично посочено в чл. 9 от Кодекса за социално осигуряване.

Времето, през което лицата са упражнявали свободна професия, ще им се зачете за осигурителен стаж по реда на КСО, ако са внесени дължимите осигурителни вноски. Това време не им се зачита за трудов стаж по КТ.

Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 3 от Наредбата за допълнителните и другите трудови възнаграждения, приета с ПМС № 133 от 1993 г., за продължителна работа за заплащане на допълнително месечно възнаграждение в процент върху основното трудово възнаграждение се зачита времето,през което лицата са задължително осигурени по силата на нормативен акт за всички осигурителни случаи, включително и когато са се осигурявали за всички осигурителни случаи, без трудова злополука и професионално заболяване.

С оглед цитираната разпоредба, ако лицата, упражнявали свободна професия са внасяли дължимите осигурителни вноски и започнат работа по трудово правоотношение, това време следва да им се зачете за получаване на допълнително трудово възнаграждение в процент върху основното трудово възнаграждение (клас). То не се взема предвид при определяне правото им на платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 2 КТ.Коментари

Свързани документи с КСО

-->