Мая Борисова Мая Борисова Потребител

Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПКНачислени са доходи на чуждестранни лица (по издадените от тях фактури) през 2011г. Удържан е данък при източника. Дохода на чуждестранните лица не е изплатен през 2011г. Удържания данък също не е внесен. Следва ли тези лица да бъдат включени в декларацията по чл.142, ал. 5 от ДОПК? Как тълкувате текста от ДОПК и Указанията към декларацията? Кога облекчението се смята за предоставено - при удържането на данъка или при плащане на дохода?

"чл. 142 (5) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Когато се прилага особеният ред по ал. 1 за удостоверяване на основанията за ползване на данъчни облекчения съгласно СИДДО, платецът на доходи на чуждестранни физически или юридически лица, който е задължен да удържа и внася окончателен данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица или Закона за корпоративното подоходно облагане, декларира до 31 март на следващата година размера на изплатените доходи и на предоставените данъчни облекчения. Декларирането се извършва чрез подаване на декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, в териториалната дирекция, където е регистриран или подлежи на регистрация платецът на доходите."

"В случай че едно и също чуждестранно лице е реализирало идентични доходи, същите се посочват от платеца пред когото са удостоверени основанията за прилагане на СИДДО на един ред на декларацията, независимо дали доходът е реализиран на едно и също основание или кога той е начислен или изплатен през календарната година"Отговори

 • Здравейте,

  Декларацията по чл. 142, ал. 5 от ДОПК се подава само ако сте приложили СИДДО за суми по-ниски от 500 000 лв. на годишна база. Това означава, че или изобщо не сте удържали данък или сте удържали, но в размер по-нисък от стандартната ставка за данък при източника по ЗКПО (в зависимост от разпоредбите на конкретното СИДДО).

  В запитването си споменавате, че сте удържали данък при начисляването на доходите. Ако това е стандартният размер на данъка, то Вие всъщност не сте приложили СИДДО и, следователно, няма какво да декларирате в декларацията по чл. 142, ал. 5 от ДОПК. За неплатения в срок данък при източника дължите наказателни лихви за забава.

  Ако ли прилагате СИДДО, то в декларацията по ДОПК включвате начислените доходи (независимо от това, че не са платени). Данъкът при източника се дължи към момента на начисляването на дохода на чуждестранното лице. Следователно, облекчението по СИДДО се счита за предоставено също към момента на начисляването.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с ДОПК

-->