Борис Тенчев Борис Тенчев Kreston BulMar Потребител

Счетоводно Приключване и Представяне на Разходните Сметки

Публикувано на: 12.03.2012

Логиката за приключване за разходните сметки (и счетоводната отчетност като цяло) следва логиката на самите бизнес процеси, като целта е да се отрази правилно резултата както от дейността на дружеството като цяло, така и резултатите от отделните продукти/проекти/отдели/направления/разходни центрове/бизнес единици и т.н.

При производствено дружество, би следвало всички директни разходи (гр.60) да се приключват към съответните сметки за акумулиране на разходите за съответния продукт/проект/отдел (гр.61 - основна, допълнителна, административна, продажби/дистрибуция, транспортна дейност и т.н.), в зависимост от определените за това разходни норми за суровини и материали, труд, амортизации, услуги и т.н., докато индиректните разходи (за които трудно може да се определи еднозначно за кое изделие се отнасят) се приключват на "разумна и надеждна" база, определена в счетоводната политика - това може да е относителното тегло (%) на конкретното изделие в обема продажби. Например: разходът за наем или застраховка на производствено хале е трудно да се каже за кое конкретно изделие се отнася, за това той може да се разпредели върху всички изделия, в зависимост от %-ното им съотношение в приходите. По този начин най-общо казано се акумулира и определя себестойността на изделието/продукта, която се съпоставя с приходите от това изделие/продукт.

Ако имаме дружество продаващо услуги, то разходите свързани с съответните услуги се приключват срещу приходите от тези услуги, за да се получи резултат от тези дейности/проекти.

Т.е. както виждате, начина за приключването на разходите зависи от начина, по който Дружеството желае да покаже счетоводно резултатите от дейността си - резултата от конкретен продукт/проект/услуга/отдел и т.н.

МСС 1 също има определени изисквания за представянето и оповестяването на счетоводната информация и резултатите от дейността (в частта на Отчета за Всеобхватния доход), които изисквания също могат да предопределят счетоводните политики, методи за приключване и счетоводни техники, свързани с разходите, наред със спецификите на отрасъла/индустрията, в който оперира дружеството.

Приключването на сметките за оперативни разходи (т.н. гр.60 или разходи по икономически елементи) директно в Печалби и Загуби (с-ка 123) означава, че Дружеството е преценило (съобразявайки изискванията на МСС 1, добрите практики, спецификите за представяне и оповестяване на счетоводната информация в сектора/отрасъла/сходни компании), че този оперативен разход не може да бъде причислен към конкретно изделие/продукт/услуга/проект и той може да се приключи в общия резултат от дейността на дружеството (директно в Печалба и Загуба).

Все пак по-важно от чистото счетоводните техники за приключване (дали в 123 или някъде другаде) е това как да се представят и оповестяват отделните разходи в Отчета за Всеобхватния доход, така че да се представи вярно и честно резултата от дейността - това е аспекта, за който има конкретни изисквания и насоки.

Дори дружество, което приключва абсолютно всичко в с-ка 123, но е изградило информационна и контролна система (различна от чисто счетоводната), позволяваща надеждно отчитане, проследяване, анализиране и представяне на разходите, може да калкулира, представи и оповести разходите си правилно, съобразно счетоводните стандарти и другите изискванията описани по-горе.Коментари

-->