Nadejda Kostadinova Nadejda Kostadinova счетоводител

Деклариране на замяна на поземлен имот в данъчна декларация на ФЛИмам няколко заменки през 2011 г., те са еднотипни, но как трябва да си ги декларирам?

Първи нот.акт.: ФЛ прехвърля на мен 1/4 по УПИ-то си с дан.оценка 684 лв., на свои ред аз прехвърлям на ФЛ 1/4 от мое УПИ с дан.оценка 547 лв. В доп.точка сме упоменали че не си дължим доплащане за уравняване на дяловете. В прилож.№5, табл,1 на дан.декл. по чл,50 за ЗДДФЛ има продажна цена и цена на придобиване.

Кои от сумите трябва да упомена, за да реша дали имам доход от дадената заменка?Отговори

  • Здравейте,

    Ами, във всеки случай не е данъчната оценка. Облагаемата печалба от продажбата на недвижим имот се определя на база на разликата между продажна цена и покупна цена (цена на придобиване). Колко Ви е цената на придобиване на имота трябва сами да си знаете. Ако имотът Ви е наследствен, то не само няма цена на придобиване, но изобщо доходът не е облагаем и нищо не се декларира. Продажната цена е тази, която сте договори в Нотариалния акт. Ако поради някаква причина няма такава, то продажната цена е пазарната цена на имота, който сте получили в замяна.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • Благодаря!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->